Wystawienie faktury po terminie

Podstawowym dokumentem w obrocie gospodarczym jest faktura. Przepisy prawa regulują terminy, a także zasady związane z jej wystawieniem. Dowiedz się, jakie skutki wywołuje wystawienie faktury po terminie?

Jaki jest czas na wystawienie faktury?

Ustawa o podatku od towarów i usług informuje, że fakturę wystawia się najpóźniej do 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu dostawy bądź wykonania usługi. Wyróżnia się jednak pewne odstępstwa od tej reguły. Przy usługach budowlanych lub budowlano-montażowych termin ten wynosi 30 dni. W przypadku dostawy książek drukowanych bez map i ulotek zyskuje się 60 dni od daty wydania towarów. Czynności polegające na rozpowszechnianiu drukiem publikacji sprawiają, że zyskuje się na realizację tego zadania aż 90 dni.

Jakie skutki wywołuje wystawienie faktury po terminie?

Wystawienie faktury po terminie skutkuje konsekwencjami które można podzielić na podatkowe i skarbowe. Wystawienie faktury nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Pojawia się on z chwilą realizacji usługi albo zakończenia dostawy towarów. W praktyce wyróżnia się jednak sytuacje, które zalicza się do wyjątków.

Wówczas zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem wystawienia dokumentu. Wystawienie faktury po terminie to głównie przykłady dostawy energii elektrycznej, świadczenie usług telekomunikacyjnych, budowlanych, budowlano-montażowych, czy dostawa książek drukowanych z wyłączeniem map i ulotek. W tych okolicznościach obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu czasu do sporządzenia dokumentu. Gdy nie wskazano terminu, jest on jednoznaczny z przekroczeniem dnia płatności.

Sporządzenie faktury z pominięciem przepisów dotyczących czasu przygotowania faktury nie wywołuje zatem negatywnych konsekwencji podatkowych zarówno dla podmiotu wystawiającego, jak i dla odbiorcy. Pierwsza strona transakcji ma obowiązek rozliczenia w miesiącu, w którym powstaje obowiązek podatkowy. Natomiast nabywca ma prawo do tego w miesiącu, w którym otrzymał dokument bądź też w kolejnym.

Wystawienie faktury po terminie a konsekwencje skarbowe

Inaczej jest z konsekwencjami skarbowymi. Nabywca nie musi się martwić, natomiast sprzedawca może być pociągnięty do pewnej odpowiedzialności. Jest to zawarte w Kodeksie Karnym. Treść przepisu stanowi podstawę do nałożenia grzywny w przypadku niewystawienia rachunku lub faktury, sporządzenia dokumentu w sposób wadliwy, a także odmowy przygotowania dokumentu. Wprawdzie nie ma tam nic o opóźnieniach. Wszystko zależy od interpretacji organów podatkowych. Trzeba także udowodnić winę, że przedsiębiorca nie zamierzał wystawić faktury. Jednakże istnieje tutaj pewne niebezpieczeństwo.

Zbyt późne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT

Gdy sprzedawca nie dopełni ciążącego na nim obowiązku w terminie, nie zabiera nabywcy prawa do odliczenia podatku VAT. Jest to bardzo istotne uprawnienie. Wystawienie faktury po terminie w tym przypadku skutkuje w wyjątkowych okolicznościach brakiem możliwości odliczenia podatku przez odbiorcę. Informacja o tych przypadkach znajduje się w ustawie. Przepis, który nie daje możliwości obniżenia należnego podatku bądź też jego zwrotu z niektórych rodzajów faktur umieszczono w artykule 88 ustęp 3a. Wśród dostępnych opcji nie ma nic na temat naruszenia terminu przeznaczonego na realizację tego zadania.

Prawo do odliczenia podatku VAT pojawia się, gdy łącznie spełni się dwa warunki. Ma to miejsce, gdy nabycie usługi lub towaru wywołuje po stronie dostawcy powstanie obowiązku podatkowego, a odbiorca otrzymuje fakturę. W przypadku, gdy nie doszło do tego w konkretnym miesiącu rozliczeniowym, nabywca może to zrobić za jeden z kolejnych okresów. Po upływie tego czasu także nie straci prawa do odliczenia podatku, ale potrzebna będzie korekta deklaracji VAT.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 21.08.2020

wystawienie faktury po terminie