Faktura korekta

Faktura korygująca – co to jest?

Faktura korygującą znana także jako faktura korekta jest wystawiana przez sprzedawcę. Co ważne, korekcie podlegają błędy, które wynikają z niewłaściwego wskazania ilości, wysokości kwot oraz podatku na fakturze. Często wystawiana jest korekta do faktury, gdy zostanie udzielony rabat, nastąpi zmiana podstawy opodatkowania lub zwrot towarów. W takiej sytuacji przedsiębiorca zobowiązany jest do korekty faktury pierwotnej.

Korekta faktury VAT – co jej podlega?

Szczegółowe sytuacja, w których przedsiębiorca musi wystawić dokument jakim jest faktura korygująca zostały określone przez art. 106j ust. 1 Ustawy o VAT. Zgodnie z nim korekta faktury sprzedaży wystąpi gdy wystawiona została już faktura VAT i następnie:

 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),
 • zwróciono nabywcy całość bądź część zapłaty,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, kwocie podatku, stawce lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury,
 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z powodu wcześniejszej zapłaty.

Kiedy i jak wystawić fakturę korygującą?

FV korygująca powinna zostać wystawiona niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, które skutkowało koniecznością jej sporządzenia. Upływ przedawnienia zobowiązania podatkowego to obecnie 5 lat (liczone od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin zapłaty podatku), który ostatecznie wyznacza maksymalny termin wystawienia faktury korygującej.

Elementy faktury korygującej – jakie dane zawiera faktura korygująca?

Zgodnie z art. 106j ust. 2 Ustawy o VAT korekta danych na fakturze powinna zawierać takie elementy jak:

 • wyrazy “FAKTURA KORYGUJĄCA” lub wyraz “KOREKTA”,
 • kolejny numer i datę jej wystawienia,
 • dane widoczne na fakturze, której dotyczy faktura korekta określone w art. 106e elementy faktury ust. 1 pkt 1-6 ustawy oraz nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
 • wskazanie przyczyny robionej korekty,
 • gdy korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania bądź kwoty podatku należnego wówczas odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania bądź kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej, w innych przypadkach prawidłową treść korygowanych pozycji.
Dodatkowo ustawa wskazuje, że: “w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca”:
 • powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielana obniżka bądź opust,
 • nie musi zawierać danych określonych w art. 106e elementy faktury ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy a także nazwy (rodzaju) towaru bądź usługi objętych korektą.

Potwierdzenie odbioru faktury korekty

Faktury VAT korygujące wystawia się w związku ze zwiększeniem lub zmniejszeniem podstawy opodatkowania. W sytuacji, gdy korekta do faktury VAT wiąże się z podwyższeniem pierwotnej ceny z wystawionej faktury VAT, a tym samym kwoty podatku należnego mówi się o tzw. korekcie in plus. Jeżeli podstawa opodatkowania i podatek VAT ulegną pomniejszeniu wówczas jest to korekta in minus. Fakturze korygującej in plus nie towarzyszy potwierdzenie odbiory tego dokumentu przez nabywcę. W przypadku faktury korygującej in minus jest nieco inaczej. W celu ujęcia jej w księgach rachunkowych przedsiębiorca do końca 2020 roku musiał posiadać potwierdzenie odbioru korekty. Od 2021 roku w związku z tzw. slim VAT przy obniżaniu podstawy opodatkowania i należnego podatku VAT przedsiębiorca nie musi wymagać od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury. Wystarczające są dokumenty, które potwierdzą ustalenie warunków (między sprzedawcą i nabywcą towaru lub usługi) obniżenia podstawy opodatkowania widocznej na korekcie oraz ich spełnienie. Ważne jest aby urząd skarbowy był w stanie stwierdzić na ich podstawie czy wystawione korekty faktur zostały prawidłowo przygotowane i rozliczone.

Faktura korygująca – program do wystawiania faktur

Nasz program do fakturowania Faktura Small Business Standard czy Faktura Small Business Pro (rozbudowana wersja z magazynwem) przygotowany jest do wystawiania faktury korygującej. Wskazujemy przede wszystkim m.in. pozycje z dokumentu, do którego wystawiana jest korekta faktury, pozycje po korekcie, uwagi czy przyczynę korekty. Na chwilę obecną w naszym programie do faktur korygujących nie ma możliwości dokonywania korekty kursu walut. Rozwiązaniem jest przygotowaniu faktury korygującej która wyzeruje wartości oraz wystawienie nowej faktury.

Karekta faktury w naszych programach Faktura Small Business Standard i Faktura Small Business Pro jest szybka i prosta. Jeśli nie wiecie jak zrobić korektę faktury – zapraszamy do przetestowania naszych programów i sprawdzenia korygowania faktury w praktyce.

Faktura korygująca a nota korygująca – jakie są różnice?

Poznaj różnice pomiędzy fakturą korygującą a notą: https://www.mega-tech.com.pl/faktura-a-nota-korygujaca-roznice/.

faktura korekta

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.