Ulga za zakup kasy fiskalnej online

Kasy fiskalne online zastąpią w niedługim czasie tradycyjne urządzenia. Obowiązek stosowania nowych kas został uregulowany ustawą. Wszyscy zobligowani przedsiębiorcy będą musieli ponieść nowy wydatek związany z zakupem całkiem nowych kas. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które reguluje kwestie odliczania bądź zwrotu kwot poniesionych na zakup nowych kas rejestrujących. Proponowana ulga na zakup to 90% wartości netto kasy, ale nie przekraczająca 700 PLN. Planowana data wejścia rozporządzenia w życie to 01.05.2019r., kiedy to zostanie wprowadzana również nowelizacja Ustawy o VAT.

Kto może skorzystać z ulgi?

Przedsiębiorca, który został zobligowany ustawą do stosowania kas fiskalnych online nie musi jej zgłaszać, by skorzystać z ulgi na zakup urządzanie. Kwestie te reguluje art. 1 pkt 3g Ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Warunkiem jest zakup kasy fiskalnej w okresie 6 miesięcy licząc od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na zgłoszonej kasie. Na ulgę mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają nastepujące warunki:

  • po raz pierwszy kupują urządzenie fiskalne, 
  • dobrowolnie wybierają kasę online,
  • dotychczasowo nie używali kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Jak skorzystać z ulgi?

Ulgę na zakup kasy fiskalnej online zwanej również zwrotem za zakup nie należy interpretować dosłownie. Przedsiębiorcy będzie należała się możliwość odliczenia od podatku kwoty wydanej na zakup (w wysokości 90% wartości netto kasy, nie wyższej niż 700PLN) urządzenia zgłoszonego na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Dotyczyć to będzie czynnych podatników VAT. Przedsiębiorcy, których sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, bądź wykonywane przez nich czynności, powinni złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiedni wniosek o zwrot poniesionej na zakup kasy kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Jakie zastosowano uproszczenie?

Nowy projekt rozporządzenia nie przewiduje konieczności obligatoryjnego składania oświadczenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem ewidencji na kasach fiskalnych o ich liczbie i miejscu użytkowania.

Czy może być wymagany zwrot wypłaconej kwoty ulgi?

Tak, otrzymana kwoty wynikające z ulgi za zakup kasy fiskalnej może podlegać obligatoryjnemu zwrotowi. Sytuacja taka będzie mieć miejsce gdy np. przedsiębiorca nie będzie używał kasy, urządzenie zostanie uszkodzone, zniszczone czy skradzione. Przepisy przewidują także sytuację zwrotu otrzymanej ulgi gdy, w przeciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, której dotyczył zwrot nastąpi zamknięcie przez przedsiębiorcę prowadzonej działalności lub nie zostanie wykonany we wskazanym terminie przegląd techniczny urządzenia przez odpowiedni serwis.

Kasy fiskalne online – czytaj więcej!

ulga za zakup kasy online