Terminy wystawiania faktur

Podstawowe terminy wystawiania faktur

O terminach wystawiania faktur mówi art. 106i. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli Ustawa o VAT. Zgodnie z tym przepisem: „Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2‒9”.

Jakie są odstępstwa?

W art. 106i. ust. 2-9 Ustawy o VAT wskazano terminy wystawiania faktur w szczególnych przypadkach zależnych od różnych czynników. 

Zgodnie z nimi faktury wystawia się nie później niż:

  • 15. dnia miesiąca, który następuje po tym, w którym otrzymano cześć zapłaty bądź całość od nabywcy,
  • 30. dnia od dnia, w którym została wykonana usługa – z tytułu świadczenia budowlano-montażowych bądź budowlanych,
  • 60. dnia od dnia, w którym doszło do wydania towarów – z tytułu dostawy książek drukowanych. Wyłączeniu podlegają mapy, ulotki, gazety, czasopisma i magazyny drukowane (jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw i ma miejsce dostawa towarów wówczas 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów),
  • 90. dnia od dnia, w którym zostały wykonane czynności – z tytułu czynności, które polegają na drukowaniu książek. Wyłącza się ulotki, mapy, czasopisma, gazety i magazyny (wyjątek stanowią usługi, do których odnosi się art. 28b Ustawy o VAT, stanowiące import usług),
  • z upływem terminu płatności – jeżeli faktura odnosi się do dostaw energii cieplnej, elektrycznej bądź chłodniczej i gazu przewodowego oraz świadczenia usług np. telekomunikacyjnych, najmu, leasingu czy stałej obsługi prawnej i biurowej.

Faktury może przedsiębiorca wystawić wcześniej jak 30 dni przed:

  • dokonaniem dostawy towaru,
  • wykonaniem usługi,
  • otrzymaniem całości bądź części zapłaty przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towaru.

Terminy wystawiania faktur dla dostaw towarów z opakowaniu zwrotnym

Przedsiębiorca może dostarczyć towar do nabywcy w zwrotnym opakowaniu. Za to opakowanie może zostać pobrana kaucja bądź kaucja może być określona w umowie, która dotyczy towaru. Jeżeli nabywca nie zwróci opakowania dostawcy wówczas podwyższona zostaje podstawa opodatkowania o wartość opakowania. Ma to miejsce w dniu, który następuje po tym, który został wskazany w umowie jako termin zwrotu opakowania bądź jeżeli nie wskazano terminu w umowie, to 60. dnia od dnia, w którym opakowanie zostało wydane. W tym przypadku faktura zostanie wystawiona albo 7. dnia od wskazanej w umowie daty zwrotu opakowania bądź 60. dnia od dnia, w którym opakowanie zostało wydane, jeżeli termin zwrotu nie został wskazany w umowie. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 12.09.2019

terminy wystawiania faktur