Składki ZUS w 2019 dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy opłacają składki ZUS w stałej kwocie w postaci tzw. minimalnego ryczałtu. Kwota płaconych składek co roku podlega waloryzacji, dlatego też zauważalny jest jej wzrost w stosunku do kwoty opłacanej jeszcze w roku 2018. Jest to efekt wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w odniesieniu do przyszłorocznego budżetu.

W porównaniu z rokiem 2018 w roku 2019 składki wzrosły o 7,18 %. Poniższa tabela przedstawia zestawienie składek i ich kwot w latach 2018-2019.

Rodzaj składki

Kwota w 2018 (w zł)

Kwota w 2019 (w zł)

Ubezpieczenia społeczne

843,45 (778,14 – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego)

904,6 (834,55 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego)

Ubezpieczenie zdrowotne

319,94

342,32

Fundusz Pracy

65,31

70,05

Łącznie składki

1228,7 (1163,39 – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego)

1316,97 (1246,92 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego)

Łączna kwota zapłaty składek w 2019 wynosi 1316,97 zł (1246,92 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Jest to o 88,27 zł (83,53 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Takie wzrosty dotyczą większości przedsiębiorców. Niektórzy jednak mogą liczyć na inne kwoty składek, czyli mowa o:

  • przedsiębiorcach rozpoczynających działalności, którzy mogą zapłacić obniżone składki,
  • właścicielach firm o niewysokich przychodach, którzy mogą zapłacić składki uzależnione od wysokości osiągniętych przychodów.

Dla pierwszej grupy przedsiębiorców przewidziano dwie ulgi, czyli tzw. ulgę na start oraz preferencyjny ZUS. Ulga na start to dotyczy braku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych w przypadku przedsiębiorców, którzy:

  • podjęli działalność gospodarczą po raz pierwszy bądź ponownie po upływie minimum 60 miesięcy kalendarzowych od ostatniego zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej
  • nie będą wykonywać na rzecz byłego pracodawcy tego, czym zajmowali się jako jego pracownicy w bieżącym bądź poprzednim roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start pomimo powyższych zwolnień muszą opłacać obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Drugi rodzaj ulgi to tzw. preferencyjne składki ZUS. Jeżeli przedsiębiorca wybierze ulgę na start wówczas może po skorzystaniu z niej lub wcześniejszej rezygnacji wybrać przez okres następnych 24 miesięcy kalendarzowych prowadzenia swojej firmy opłacanie za siebie preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne. Składki takie naliczane są od podstawy, która wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia. Poniższa tabela przedstawia wysokość preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Rodzaj składki

Kwota (w zł)

Ubezpieczenie emerytalne

131,76

Ubezpieczenie rentowe

54,00

Ubezpieczenie chorobowe

16,54

Ubezpieczenie wypadkowe

11,27

Łącznie składki

213,57

Łączna kwota składek wyniesie 555,89 zł (wliczając składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 342,32 zł). W porównaniu z rokiem 2018 kwota wzrośnie o 5,7 %.

Po upływie 24 miesięcy przedsiębiorca może skorzystać z tzw. Małego ZUS-u. Podatnicy, który spełnią określone warunki i będą mogli skorzystać z małego ZUS-u opłacą składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uzależnionej od osiągniętego przychodu z działalności w 2018 roku kalendarzowym. Składka zdrowotna będzie płatna w pełnej wysokości. W przypadku składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej jej wysokość będzie różna dla przedsiębiorców. Po uwagę brana będzie m.in. 30-krotność minimalnego wynagrodzenia z ubiegłego roku kalendarzowego, czyli średnio miesięcznie 5250 zł. W celu wyliczenia średniomiesięcznego przychodu należy kwotę rocznego przychodu z wykonywanej działalności pomnożyć przez 30 i podzielić przez liczbę dni wykonywania działalności. Następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez specjalny współczynnik (w roku 2019 wynosi 0,5083). Otrzymana kwota to podstawa wymiaru składek.

Mały ZUS – sprawdź więcej!

składki zus 2019