+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Obowiązkowy split payment – zmiany

Split payment – co to jest?

Split payment to mechanizm podzielonej płatności (MPP). Podzielona płatność obowiązuje od 01.07.2018 i występuje w momencie, gdy płatność za sprzedany towar zostanie rozdzielona pomiędzy konto sprzedawcy (w kwocie netto) i specjalnie utworzony rachunek bankowy (prowadzony nieodpłatnie), na który trafia kwota podatku VAT z przeprowadzonej transakcji. Przedsiębiorca, który sprzeda towary nie dysponuje w tym momencie całościową kwotą brutto (pomniejszona ona została o odprowadzony podatek VAT należny na dedykowany rachunek bankowy). Taka sytuacja może zaburzyć tymczasowo płynność finansową firmą. Pomimo tego, że zgromadzane na rachunku VAT środki pieniężne są własnością sprzedawcy, to dysponowanie nimi jest ograniczone.

baner
co to jest split payment

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności – od kiedy obowiązkowy?

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) od 01.11.2019 podatnicy, którzy do 31.10.2019 objęci byli odwróconym podatkiem VAT, obowiązkowo dokonują rozliczeń w oparciu o mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli tzw. split payment. Mechanizm dotyczy wybranych towarów i usług w określonych sektorach gospodarki. Rozwiązanie to ma na celu eliminację oszustw w zakresie podatku od towarów i usług (wszelkiego rodzaju wyłudzeń podatku VAT), zabezpieczenie i wzrost wpływów z tego podatku.

Jakie podmioty obejmuje split payment?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), inaczej split payment dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy firmami (B2B), które zostały udokumentowane fakturą, podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których kwota należności ogółem przekroczy 15 000 zł (brutto).

Wykaz 150 grup towarów i usług podlegających obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności znajduje się w nowym załączniku nr 15 do Ustawy o VAT. Wśród nich znalazły się głównie produkty, które do 31.10.2019 były objęte odwrotnym obciążeniem (obowiązek rozliczenia VAT był przerzucony ze sprzedawcę na nabywcę). W załączniku nr 15 znajdziemy np. wszelkie usługi i roboty budowlane, malarskie, szklarskie, tynkarskie czy takie towary jak:

 • laptopy,
 • komputery,
 • procesory,
 • telewizory,
 • tablety,
 • telefony,
 • aparaty fotograficzne,
 • części samochodowe,
 • stal i wyroby ze stali,
 • paliwa opałowe,
 • metale,
 • złom,
 • węgiel,
 • surowce wtórne.

Jakie warunki muszą być spełnione przy split payment?

Obowiązek zastosowania mechanizmu split payment wystąpi, gdy:

 • sprzedawca i nabywca są podatnikami (została zawarta transakcja B2B),
 • kwota odpowiadająca przeprowadzonej transakcji udokumentowana fakturą wyniesie 15 000 zł (brutto) lub ją przekroczy,
 • na fakturze widoczny jest towar lub usługa, która została wyszczególniona w załączniku nr 15 znowelizowanej Ustawy o VAT,
 • dostawa towarów, świadczenie usług lub obowiązek podatkowy oraz data wystawienia faktury ma miejsce po 31.10.2019.

UWAGA!

Jeżeli na fakturze widoczna są np. towary, które nie podlegają mechanizmowi podzielonej płatności oraz takie, które powinny być nim objęte, wówczas nabywca może zdecydować czy opłaci z użyciem MPP wszystkie pozycje z faktury, czy tylko te, które podlegają MPP, natomiast pozostałe bez zastosowania split payment.

Oznaczenia na fakturze i sankcje

Przedsiębiorcy objęci mechanizmem podzielonej płatności i wystawiający fakturę VAT od 01.11.2019 są zobowiązani dodawać każdorazowo na fakturze sformułowanie o mechanizmie podzielonej płatności. Za nieumieszczenie zapisu przewidziane jest nałożenie na wystawcę sankcji w wysokości 30% kwoty VAT z faktury (tylko dla towarów i usług ujętych w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT). Dodanie zapisu do faktury ma stanowić potwierdzenie, że przedmiotowy dokument  powinien zostać opłacony z uwagi na kwotę oraz przedmiot transakcji z zastosowaniem mechanizmu split payment. Zmiana ta skutkuje również rozszerzeniem katalogu informacji wymaganych do wskazania na fakturze.

UWAGA!

Jeżeli sprzedawca zapomni dodać do faktury stosowną adnotację o split payment, wówczas wystawia on fakturę korygującą i informuje nabywcę, że na fakturze znajdują się pozycje, które powinny być rozliczone z zastosowaniem MPP, tak aby ten mógł prawidłowo opłacić otrzymaną fakturę. Nabywca ze swojej strony może wystawić notę korygującą.

Nabywca towaru lub usługi, który jest zawarty w załączniku nr 15 Ustawy o VAT z uwagi na dokonywaną płatność powinien sam być świadomy o konieczności zastosowania MPP. Jeżeli dostawca lub usługodawca (towaru lub usługi z załącznika nr 15 Ustawy o VAT) nie rozliczy całej kwoty podatku z FV, wówczas w przypadku braku płatności przez nabywcę z zastosowaniem MPP może zostać nałożona na nabywcę również sankcja w wysokości 30% kwoty VAT z faktury (tylko dla towarów i usług ujętych w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT).

Płatność z rachunku VAT

Przewidziano również zmiany w zakresie przeznaczania środków z rachunku VAT. Oprócz przeznaczania środków na zapłatę zobowiązań podatkowych z tytułu VAT, środki z konta będzie można wykorzystać do płatności zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, składek ZUS, należności celnych czy podatku akcyzowego. Rozwiązanie to ma wpłynąć na zwiększenie płynności finansowej.

Płatność do kilku faktur

Nowelizacja Ustawy o VAT wprowadza również możliwość zbiorczych płatności za kilka faktur z zastosowaniem pojedynczego komunikatu przelewu.

W tym przypadku komunikat powinien zawierać wszystkie zgromadzone faktury od jednego dostawcy z uwzględnieniem całościowej kwoty VAT widocznej na fakturach. Istotny jest też okres faktur, który nie będzie mógł być krótszy jak jeden dzień i przekraczać jeden miesiąc. Zmianą w porównaniu z przesyłanym do 31.10.2019 komunikatem będzie również wskazanie podatnika – numer konkretnej faktury zastąpi okres, za który będzie dokonywana płatność.

Jak wystawić fakturę z podzieloną płatnością? – program do faktur ze split payment

Mając na uwadze wprowadzane zmiany prawne przygotowaliśmy rozwiązania, które pomogą przedsiębiorcom w wystawianiu faktur zgodnie z regulacjami odnoszącymi się do mechanizmu podzielonej płatności (MPP), czyli split payment. Nasze programy do faktur Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel są przygotowane na wprowadzone zmiany. Wystawianie faktur ze split payment u nas jest możliwe! Wystarczy podczas wystawiania faktury zaznaczyć właściwy checkbox: „Mechanizm podzielonej płatności”.

Ponieżej przykładowy wzór faktury wystawionej w oparciu o MPP.

Wzór faktury ze split payment:

Faktura bez numeru rachunku VAT  

faktura z split payment

Faktura z numerem rachunku VAT
(numer rachunku można dodać korzystając z opcji:
Ustawienia programu->Konta bankowe)

konto VAT na fakturze

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 08.10.2019 (31.10.2019 aktualizacja)

obowiązkowy split payment

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.