Obowiązkowy split payment – zmiany

Obowiązkowy split payment

Od 01.09.2019 zgodnie z projektem Ustawy o VAT podatnicy, którzy aktualnie objęci są odwróconym podatkiem VAT będą obowiązkowo dokonywali rozliczeń w oparciu o podzieloną płatność, czyli tzw. split payment. Mechanizm ma dotyczyć tzw. podmiotów wrażliwych oraz faktur o wartości przekraczającej 15 000 zł brutto. Rozwiązanie ma na celu eliminację oszustw w zakresie podatku od towarów i usług, zabezpieczenie i wzrost wpływów z tego podatku. 

Jak wygląda podzielona płatność?

Podzielona płatność wystąpi w momencie gdy płatność za sprzedany towar zostanie rozdzielona pomiędzy konto sprzedawcy (w kwocie netto) i specjalnie utworzony rachunek bankowy, na który trafia kwota podatku VAT z przeprowadzonej transakcji. Przedsiębiorca, który sprzeda towary nie dysponuje w tym momencie całościową kwotą brutto (pomniejszona ona została o odprowadzony podatek VAT należny na dedykowany rachunek bankowy). Taka sytuacja może zaburzyć tymczasowo płynność finansową firmą. 

Jakie podmioty obejmie split payment?

Mechanizm podzielonej płatności zgodnie z zaproponowanym projektem zmian będzie dotyczył podmiotów wrażliwych i będzie stosowany do dostaw towarów i świadczenia usług dokonywanych w oparciu o odwrotne obciążenie. Istotny jest więc tutaj załącznik 11,13 i 14 Ustawy o VAT. Prawdopodobnie powstanie również nowy załącznik  nr 15, które obejmie wykaz towarów i usług podlegających obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności. 

Oznaczenia na fakturze i sankcje

Przedsiębiorcy objęci mechanizmem podzielonej płatności i wystawiający fakturę VAT zgodnie z projektem będą zobowiązani dodawać każdorazowo na fakturze sformułowania: „mechanizm podzielonej płatności”. Za nieumieszczenie zapisu przewidziane jest nałożenie na wystawcę sankcji w kwocie 100% kwoty VAT z faktury. Dodanie zapisu do faktury ma stanowić potwierdzenie, że przedmiotowy dokument  powinien zostać opłacony z uwagi na kwotę oraz przedmiot transakcji z zastosowaniem mechanizmu split payment. Zmiana ta skutkować będzie również rozszerzeniem katalogu informacji wymaganych do wskazania na fakturze. 

Płatność z rachunku VAT

Nowelizacja Ustawy o VAT mimo prognoz o tymczasowym zaburzeniu płynności finansowej przedsiębiorstwa przewiduje zmiany w zakresie przeznaczenia środków z rachunku VAT. Oprócz przeznaczania środków na zapłatę zobowiązań podatkowych z tytułu VAT proponuje się rozszerzenie płatności o zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, składek ZUS, należności celnych czy podatku akcyzowego. Rozwiązanie to ma wpłynąć na zwiększenie płynności finansowej. 

Płatność do kilku faktur

Wśród propozycji zmian, które zostały zaproponowane odnośnie mechanizmu podzielonej płatności odniesiono się do sugestii przedsiębiorców dotyczących dokonywania pojedynczym komunikatem przelewu dla więcej niż jednej faktury. W tym przypadku komunikat powinien zawierać wszystkie zgromadzone faktury od jednego dostawcy z uwzględnieniem całościowej kwoty VAT widocznej na fakturach. Istotny jest też okres faktur, który nie będzie mógł być krótszy jak jeden dzień i przekraczać jeden miesiąc. Zmianą w porównaniu z obecnie przesyłanym komunikatem będzie również wskazanie podatnika – numer konkretnej faktury zastąpi okres, za który będzie dokonywana płatność. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

obowiązkowy split payment
Obowiązkowy split payment – zmiany
4.7 (93.48%) 92