Obowiązek podatkowy (VAT) u małych podatników – metoda kasowa

Kim jest mały podatnik?

Mały podatnik zgodnie z art 2. pkt. 25 Ustawy o VAT to osoba, która jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz spełniła dwa istotne warunki do uznania jej za małego podatnika czyli:

  • wartość sprzedaży uwzględniająca podatek VAT w poprzedzającym roku podatkowym w złotych nie była wyższa od kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, 
  • wartość prowizji bądź innych form wynagrodzenia za wykonane usługi uwzględniająca podatek VAT nie była wyższa w poprzednim roku podatkowym od kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 45 000 euro – dotyczy podatników:
    prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie,
    -zarządzających funduszami inwestycyjnymi lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
    -będących agentem, zleceniobiorcą bądź inną osobą, która świadczy usługi o podobnym charakterze (nie wlicza się komis).

Przeliczenie kwoty odbywa się w oparciu o średnik kurs NBP ogłoszony dla euro na pierwszy dzień roboczy października poprzedzającego roku podatkowego (z zaokrągleniem do 1000 zł).

Metoda kasowa

Ustawa o VAT w art. 21. opisuje obowiązek podatkowy dla małych podatników. Z godnie z nim przedsiębiorca będący małym podatnikiem może wybrać do rozliczeń tzw. metodę kasową. Wybór tej formy rozliczeń oznacza, że obowiązek podatkowy powstanie (w kontekście dokonywanych dostaw towarów i świadczonych usług) z dniem otrzymania części bądź całości zapłaty (jeżeli świadczenie usług lub dostawa towarów była dokonana na rzecz zarejestrowanego czynnego podatnik VAT) bądź nie później jak 180. dnia (liczonego od wydania towaru bądź wykonania usługi) na rzecz innego podmiotu.

Wybór metody kasowej

Jeżeli podatnik decyduje się na metodę kasową powinien o tej decyzji zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Informacja powinna zostać przekazana do końca miesiąca poprzedzającego okres, od którego podatnik chce stosować metodę. Jeżeli mały podatnik zdecyduje się na stosowanie metody kasowej od II kwartału, wówczas powinien on złożyć zawiadomienie o wyborze tej metody do końca marca.

Rezygnacja z metody kasowej

Jeżeli mały podatnik chce zrezygnować z metody kasowej może tego dokonać nie wcześniej niż po upływie okresu 12 miesięcy (w trakcie, których stosowana była do rozliczeń metoda kasowa). Rezygnacja wymaga pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca miesiąca ostatniego kwartału w którym jest stosowana metoda kasowa. Jeżeli ostatnim kwartałem jest IV kwartał danego, to rezygnację należy złożyć do końca grudnia.

Utrata prawa do metody kasowej

Prawo do rozliczania się zgodnie z metodą kasową można utracić. Możliwa sytuacja to przekroczenie kwoty granicznej, o której mowa w art 2. pkt. 25 Ustawy o VAT. Prawa zostaje utracone począwszy od miesiąca, który następuje po kwartale, w którym przekroczono wyznaczony próg kwotowy.

Nasze programy do faktur pozwalają na wystawianie różnych dokumentów takich jak np. Faktura MK.

metoda kasowa