Karta podatkowa – jedna z podstawowych form opodatkowania działalności

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania działalności, która może zostać wybrana przez przedsiębiorców indywidualnych oraz działających w spółce cywilnej. Jest to bardzo dobre rozwiązanie szczególnie dla małych przedsiębiorstw. W przypadku wybrania katy podatkowej na przedsiębiorcy nie spoczywa obowiązek prowadzenia księgowości, składania zeznań podatkowych czy chociażby wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Co jeszcze warto wiedzieć o tej formie opodatkowania?

Kto może skorzystać z karty podatkowej?

Rozwiązanie to jest przewidziane dla osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą bądź funkcjonują w formie spółki cywilnej. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wśród uprawnionych są przedsiębiorcy, którzy prowadzą:

  • działalność wytwórczo-usługową bądź usługową,
  • usługi w zakresie handlu kwiatami, wyrobami tytoniowymi, żywnością czy napojami,
  • gastronomię,
  • usługi transportowe lub rozrywkowe i inne.

Szczegółowy wykaz określony został we wspomnianej ustawie.

Jak wygląda rozliczanie z podatkiem?

Karta podatkowa to szczególna forma opodatkowania, w której podatek nie jest naliczany od osiąganego dochodu. To naczelnik właściwego urzędu skarbowego wyznacza wysokość podatku biorąc pod uwagę:

  • liczbę mieszkańców danej miejscowości, w której prowadzona jest firma,
  • rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej,
  • liczbę osób zatrudnionych w prowadzonej firmie.

Wysokość podatku jest stała i przeważnie niewielka. Przedsiębiorca odprowadza należność podatkową co miesiąc. Obowiązujący termin to do 7 dnia każdego miesiąca za ubiegły oraz w przypadku grudnia do 28 grudnia. 

Jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcę, który korzysta z karty podatkowej?

Jednym z warunków skorzystania karty podatkowej jako formy opodatkowania w firmie jest mała liczba pracowników oraz zleceniobiorców. Przedsiębiorca wybierający kartę podatkową musi pamiętać również o spoczywających na niego obowiązkach dokumentacyjnych. Podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zatrudnienia czy chociażby wystawiania podstawowych dokumentów sprzedażowych. Dodatkowo aby przedsiębiorca mógł skorzystać z karty podatkowej musi złożyć wniosek (PIT-16) do urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania do 20 -go stycznia roku danego roku podatkowego. Jeżeli działalność rozpoczyna się w trakcie trwania roku podatkowego wówczas wniosek musi być złożony przed jej rozpoczęciem. Przedsiębiorca powinien również pamiętać o dacie 31 stycznia roku następującego po danym roku podatkowym, w którym była prowadzona działalność. Do tego terminu podatnik składa w urzędzie PIT-16A, który mówi o wysokości zapłaconej oraz odliczonej od karty podatkowej (w roku podatkowym) składki na ubezpieczenia zdrowotne. Szczegółowy wykaz obowiązków reguluje ustawa.

Czy korzystając z karty jestem czynnym podatnikiem VAT?

Przedsiębiorca, który korzysta z karty podatkowej jest podmiotem zwolnionym z VAT. Jednakże może z tego zrezygnować wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Wszystkim przedsiębiorcom polecamy nasze programy do faktur, które przeznaczone są nie tylko dla osób będących czynnymi podatnikami VAT. Również podatnicy zwolnienie mogą w nich prowadzić swoją dokumentację sprzedażową. Więcej o wystawianiu faktur a zwolnieniu z VAT.

karta podatkowa