Faktura korygująca a nota korygująca – różnice

Faktura korygująca a nota korygująca to dwa różne dokumenty. Dobrze wiedzieć co to jest nota korygująca oraz czym różni się od niej faktura korygująca, jakie są między nimi podstawowe różnice? Nota korygująca a faktura korygująca:

Faktura korygująca

Nota korygująca do faktury

Kto wystawia dokument?
Faktura korygująca wystawiana jest przez sprzedawcę.
Nota do faktury wystawiana jest przez nabywcę.
Co jest korygowane? Błędy wynikające z nieprawidłowego wskazania ilości, wysokości kwot oraz podatku na fakturze. Korekcie podlegają wszystkie błędy, również te, które poprawia nota.
Nota korygująca do faktury uwzględnia błędy nie mające wpływu na wysokość kwoty i podatku. Korekcie podlegają tylko błędy dotyczące niektórych elementów opisowych faktury, czyli np.:

• błędy w nazwie czy adresie nabywcy,
• pozycje faktury takie jak opis transakcji czy data sprzedaży,
• niewłaściwy NIP.

Co nie jest korygowane?

Faktura korygująca a nota korygująca?
Wszystkie błędy podlegają korekcie. Błędy związane z obniżką lub podwyżką towaru, zwrócone produkty lub zapłata.
Jakie elementy powinien zawierać dokument?

Faktura korygująca powinna zawierać:

• oznaczenie tytułem „faktura korygująca” lub „korekta
• datę wystawiania oraz kolejny numer faktury,
• korygowane dane wraz z prawidłową treścią poprawianych pozycji,
• przyczynę korekty,
• jeżeli korekta wypływa na zmianę kwoty podatku należnego bądź zmianę podstawy opodatkowania, wówczas faktura korekta kwotę korekty podstawy lub podatku należnego wraz z podziałem na kwoty, które dotyczą poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej.

Nota korygująca do faktury powinna zawierać:

• tytuł „nota korygująca”
• datę wystawiania i kolejny numer noty,
• dane spisane z faktury, na podstawie której wystawiana jest nota,
• numery NIP, adresy oraz imiona i nazwiska bądź nazwy podatnika i nabywcy usług lub towarów,
• korygowana treść wraz z jej prawidłowym brzmieniem.

Czy występuje księgowanie? Tak, w przypadku faktur, które korygują ich pozycje. Nie, zazwyczaj nie ma księgowania.
Czy wymagane jest potwierdzenie otrzymania? Tak, jeżeli faktura korygująca związana jest z obniżeniem podatku VAT. Potwierdzenie może być w formie:
• listu poleconego z potwierdzeniem odbioru,
• pisemnej,
• elektronicznej,
• faxu, który potwierdza odbiór,
• odesłanej faktury korekty wraz z datą odbioru i podpisem.
Wystawca pierwotnej faktury musi zaakceptować notę. Nie ma konkretnego wskazania co do formy akceptacji. Możliwe jest więc potwierdzenie papierowe bądź elektroniczne.
Jaki jest termin wystawienia dokumentu? Fakturę korygującą wystawia się niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, które spowodowało konieczność jej sporządzenia. Maksymalny termin jest wyznaczany przez upływ przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli obecnie 5 lat (liczone od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin zapłaty podatku).
Nota korygująca może zostać wystawiona przez nabywcę w każdym momencie.
faktura korygująca