Zmiany w wypłatach wynagrodzeń pracowniczych w 2019 roku

Zmieniają się zasady związane z wypłatą wynagrodzeń. Pracownicy świadczący określoną umową pracę będą otrzymywali wynagrodzenie przelewem na konto bankowe. Jest to podstawowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę. Jeżeli jednak z jakiś powodów pracownik chce otrzymywać wynagrodzenie w gotówce tzw. do ręki, wówczas będzie zobowiązany do złożenia wniosku do pracodawcy o taką wypłatę. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony, wówczas pracodawca dokona wypłaty na wskazane konto bankowe.

Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenie w gotówce i:

  • nadal preferują taki sposób przekazanie wypłaty, wówczas wniosek powinien zostać złożony do rąk własnych pracodawcy w formie papierowej bądź elektronicznej,
  • chcą zmienić sposób przekazywania wypłaty, wówczas wystarczy, że przekażą pracodawcy numer rachunku płatniczego.

Pracodawca powinien przekazać informację pracownikom o konieczności wyboru sposobu przekazywania wynagrodzenia do 22.01.2019r. Natomiast pracownik zobowiązany jest w ciągu 7 dni poinformować pracodawcę i przekazać mu właściwe informacje odnośnie wybranej formy wypłaty.

Zasady nie zmieniają się więc w stosunku do wynagrodzeń płatnych przelewem. Jeżeli jednak nastąpi zmiana przekazu z gotówkowego na przelew bankowy, wówczas pracodawca zobligowany jest dochować terminu wskazanego w umowie jako termin wypłaty wynagrodzenia. Należy więc mieć na uwadze termin zlecenia przelewu, gdyż zlecenie wykonane w dniu wypłaty wynagrodzenia wskazanym w umowie jest niewystarczające.

zmiany w wypłatach wynagrodzeń