Zmiany w ryczałcie 2021

Nowy rok 2021 przyniesienie ważne zmiany w ryczałcie, o których warto wiedzieć. Co się zmieni? Jak wyglądają nowe przepisy? Czy więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tej formy opodatkowania prowadzonej działalności?  Zmiany w ryczałcie 2021 – więcej w artykule.

program do faktur 2023

Zmiany w ryczałcie od 01.01.2021 – uregulowanie prawne

Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach dla ryczałtu.

Na pewno nic nie zmienia się w samej definicji ryczałtu. Pojęcie to jest formą opodatkowania osiąganych przez podatnika przychodów. Przy wyliczaniu wysokości podatku do zapłaty przedsiębiorca bierze pod uwagę konkretną stawkę podatku i według niej wylicza należność do Urzędu Skarbowego. Nie dokonuje się tutaj żadnych odliczeń poniesionych kosztów. Osiągnięty przychód pomniejszyć mogą tylko zapłacone składki ZUS.

Jakie zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych w roku 2021?

Nowelizacja ustawy o ryczałcie wprowadza m.in. modyfikację definicji wolnych zawodów. Zmiana jest korzystana dla przedsiębiorcy gdyż od 01.01.2021 więcej osób będzie mogło skorzystać z tej formy opodatkowania. Definicja poszerzona branż określanych jako wolne zawody obejmie pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście (nie będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło bądź innych umów o podobnym charakterze osób, jeżeli wykonują one czynności, które wiążą się z istotą danego zawodu) przez:

 • lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii,
 • techników dentystycznych,
 • felczerów,
 • położne,
 • pielęgniarki,
 • psychologów,
 • fizjoterapeutów,
 • tłumaczy,
 • adwokatów,
 • notariuszy,
 • radców prawnych, 
 • architektów,
 • inżynierów budownictwa,
 • rzeczoznawców budowlanych,
 • biegłych rewidentów,
 • księgowych,
 • agentów ubezpieczeniowych oraz oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
 • brokerów reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych, 
 • doradców podatkowych oraz restrukturyzacyjnych,
 • maklerów papierów wartościowych,
 • doradców inwestycyjnych,
 • agentów firm inwestycyjnych,
 • rzeczników patentowych oraz 
 • nauczycieli (zakres – świadczenie usług edukacyjnych, które polegają na udzielaniu lekcji na godziny

Zmiany w ryczałcie w 2021 roku to również nowa stawka, czyli 17 % (zamiast dotychczasowej 20%) dla przychodów osiąganych z wolnych zawodów oraz zmiana z 17% na 15% stawki dla przychodów osiąganych z usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy.

Najważniejszą zmianą jest nowy limit przychodów, które uprawniają podatnika do kwartalnego rozliczania się z ryczałtu. Kwota 250 000 euro została podwyższona aż 8-krotnie. Taka zmiana oznacza, że z ryczałtu będzie mogło skorzystać więcej podatników. Od 01.01.2021 kwartalnie z ryczałtu będzie można się rozliczyć osiągając przychody w poprzednim roku podatkowym nieprzewyższające kwotę 2 000 000 euro. Kwota przeliczana jest na walutę polską według średniego kursu euro, który jest ogłaszany przez NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ustawa wprowadza również stawkę 10 % dla przychodów, które zostały osiągnięte ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości (na własny rachunek). 

Zmienia się również wysokość stawki do usług związanych z zakwaterowaniem. Stawka 17% zostaje pomniejszona do 8,5 % lub 12,5% (opodatkowanie jak najem). Wysokość stawki będzie uzależniona od wysokości osiąganych przychodów. 

Od 01.01.2021 małżonkowie wykonujący tą samą działalność bedą mogli wybrać jako formę opodatkowania kartę podatkową. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 08.12.2020

Zmiany w ryczałcie 2021