+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Zmiany w CIT w 2017 roku?

22 lipca 2016r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którego celem jest obniżenie stawki podatku CIT dla najmniejszych podatników z 19% do 15%.

5 września zostały przyjęte poprawki i teraz ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy oraz na publikację w Dzienniku Ustaw. W życie ma wejść 1 stycznia 2017 roku.

Dla kogo?

Wprowadzone zmiany mają dotyczyć małych podatników. Małych czyli jakich? Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł). Według rządu takich podatników jest w Polsce prawie 400 tys., to jest około 90% podatników CIT. Z nowych zasad będą mogli skorzystać również podatnicy, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą. Projekt zawiera przepisy, które uniemożliwią skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej przedsiębiorcom, którzy podzielą firmę po to, aby skorzystać z obniżonej stawki CIT.

Jaki mają cel?

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wsparcie małych firm mających problem z konkurencją dużych przedsiębiorstw oraz pozyskaniem kapitału na inwestycje. Zmiany pozwolą na zachowanie większej części dochodu w firmy, co wpłynie pozytywnie na jej rozwój oraz zwiększy konkurencyjność.

Rząd liczy, że w dalszej perspektywie, przyczyni się to do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego całego kraju oraz poprawy warunków wzrostu przedsiębiorczości młodych i dobrze wykształconych Polaków.

Co z budżetem państwa?

Szacuje się, że zmiana stawki opodatkowania podatkiem CIT z 19 na 15% spowoduje zmniejszenie przychodu budżetu państwa o około 270 mln zł rocznie. Jednakże, rząd liczy na skompensowanie tej kwoty dochodami osiągniętymi z wprowadzenia mechanizmów uszczelniających system podatkowy, między innymi ograniczenie stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania transakcji wymiany udziałów. Ma to zapobiec wymiany udziałów, gdy jej głównym celem jest uchylenie się od opodatkowania.