Zasada podwójnego zapisu – konta księgowe (bilansowe) i ich strony

Osiąganie przez firmę odpowiednio wysokich przychodów w danym roku zmusza ją do zastosowania w przedsiębiorstwie pełnej księgowości. Prowadzenie rozliczeń w oparciu pełną księgowość zobowiązuje firmę ponad to do stosowania obowiązujących zasad rachunkowości. Jedną z nich jest chociażby zasada podwójnego zapisu.

program do faktur 2023

Co to są konta księgowe? Strona debetowa i kredytowa kont księgowych

Konta księgowe to inaczej konta bilansowe, które służą do księgowania operacji gospodarczych, które miały miejsce w danym przedsiębiorstwie. W przypadku gdy np. firma zakupiła materiały do produkcji na fakturę VAT od innego przedsiębiorstwa, wówczas takie zdarzenie gospodarcze musi być odpowiednio zaksięgowane. W firmie pojawią się więc odpowiednie pozycje aktywów (składników majątkowych przedsiębiorstwa) i pasywów (źródeł pochodzenia składników majątkowych firmy).

Analizując definicję kont księgowych na pewno warto wyjaśnić definicję funkcjonowania kont bilansowych. W przypadku aktywów i pasywów wyróżni się dwie strony debetową oraz kredytową.

Jeżeli chodzi o aktywa, to strona:

  • debetowa (lewa strona konta) to wszelkie zwiększenie stanu aktywów,
  • kredytowa (prawa strona konta) to wszystkie zmniejszenia stanu aktywów.

W przypadku pasywów strona:

  • debetowa (lewa) odpowiada za obniżenia stanu pasywów,
  • kredytowa (prawa) to zwiększenia stanu pasywów.

Ponad to każda każde konto księgowe pasywów, jak i aktywów zawiera saldo początkowe i końcowe danego konta. W przypadku aktywów jest on wpisywany po lewej stronie konta, natomiast dla pasywów po prawej. Saldo końcowa danego okresu sprawozdawczego jest jednocześnie saldem początkowym nowego.

Co to jest zasada podwójnego zapisu?

Zasada podwójnego zapisu to jedna z podstawowych zasad rachunkowości. Zgodnie z tą zasadą wszelkie zapisy dokonywane na kontach księgowych na podstawie dokumentu księgowego muszą być wprowadzane po stronie debetowej (Dt) i kredytowej (Ct) właściwych kont księgowych. Oznacza to, że przedsiębiorstwo księgując kwotę z dokumentu księgowego dokonuje zapisu po dwóch przeciwstawnych stronach (Winien, inaczej Wn lub Dt i Ma, inaczej Ct). W praktyce księgowanie nie musi odbywać się tylko na dwóch kontach. W przypadkach bardziej skomplikowanych operacji księgowych możliwe jest wiele kont księgowych. W tej sytuacji należy pamiętać o tym, aby zawsze strona debetowa danej operacji księgowej zrównywała się ze stroną kredytową. 

Mówiąc o zasadzie podwójnego zapisu zawsze trzeba pamiętać o księgowaniu operacji na dwóch kontach, po przeciwnych stronach oraz aby zaksięgowana kwota po stronie debetowej oraz kredytowej była równa.

Przykład

Powróćmy do przykładu podanego powyżej. Przedsiębiorstwo ABC kupiło materiały do produkcji za kwotę 246 000 zł brutto na fakturę VAT (23%) od firmy DEF. Na fakturze wyszczególniono kwotę netto, brutto i wysokość podatku VAT. W tym przypadku księgowanie będzie wyglądało:

  • Rozrachunki z dostawcami (CT) – 246 000
  • Rozliczenie VAT (DT) – 46 000
  • Materiały do produkcji – 200 000

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 13.11.2020

zasada podwójnego zapisu