Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – podstawowe informacje

Pracownicy zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie mogą mieć różną sytuację materialną. Pracodawca może wesprzeć najuboższych pracowników środkami z utworzonego w firmie funduszu świadczeń socjalnych. Poniżej wyjaśniamy jak funkcjonuje tzw. ZFŚS czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Tworzenie ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą obligatoryjnie:

 • jednostki budżetowe,
 • samorządowe zakłady budżetowe,
 • pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają na pełny etat conajmniej 50 osób bądź 20 i mniej niż 50 osób, gdy z wnioskiem wystąpiła zakładowa organizacja związkowa.

Jeżeli liczba 50 pracowników nie zostanie osiągnięta, wówczas pracodawca może nie tworzyć funduszu socjalnego.

Kto jest uprawniony do ZFŚS?

Środki socjalne zgromadzone przez pracodawcę na specjalnym rachunku bankowym mogą zostać rozdysponowane pomiędzy pracownikami zatrudnionymi w firmie zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS. Istotne jest aby pracodawca rozdzielał środki (ich wysokość i rodzaj pomocy) w zależności od sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej i zdrowotnej pracownika. Przedsiębiorca nie może więc rozdzielać środków w równej wysokości, bądź uzależniać kwoty od wymiaru etatu, rodzaju umowy, jakości pracy czy długości stażu. Wszelkie szczegółowe przepisy powinny być uregulowane w wewnętrznym regulaminie ZFŚS. 

O środki z funduszu socjalnego mogą ubiegać się:

 • pracownicy, którzy są zatrudnieni w każdym wymiarze etatu i członkowie ich rodzin,
 • młodociani pracownicy, z którymi pracodawca zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • pracownicy wykonujący tzw. pracę nakładczą,
 • zatrudnieni przebywający na urlopie wychowawczym,
 • renciści i emeryci – także byli pracownicy z rodzinami,
 • osoby, które otrzymały od pracodawcy prawo do świadczenia z funduszu np. Pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych,
 • członkowie rodzin byłych bądź zmarłych pracowników (w przypadku gdy byli na ich utrzymaniu).

Na co przeznacza się środki z ZFŚŚ?

Środki pieniężne pochodzące z ZFŚS mogą być przeznaczone przez pracodawcę na:

 • świadczenie urlopowe (dofinansowanie wypoczynku pracownika bądź jego dzieci),
 • organizowanie paczek żywnościowych dla dzieci bądź z okazji świat,
 • zapomogę dla pracownika przewlekle chorującego, 
 • zapomogę dla zatrudnionego, który wychowuje samotnie dzieci lub opiekuje się niepełnosprawnymi dziećmi.

Pracodawca nie powinien przeznaczyć środków z funduszu socjalnego np. na:

 • nagrody i premie,
 • imprezy integracyjne,
 • edukację pracowników,
 • zakup środków trwałych,
 • finansowanie stołówki firmowej.

Jak wygląda odpis na ZFŚS w 2020 roku?

Podstawą naliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2020 będzie kwota 4 134,02 zł. Poniższa tabela przedstawia wysokość odpisów w zależności od warunków zatrudnienia w roku 2020.

odpis ZFŚS

Jak skorzystać z ZFŚS?

Pracownik, który chce uzyskać środki pieniężne z ZFŚS powinien złożyć odpowiedni wniosek do właściwej komórki wyznaczonej do tego celu w zakładzie pracy. Wszelkie zapisy związane np. ze złożeniem wniosku, przyznawaniem środków czy potrzebnymi do spełnienia wymaganiami powinien w firmie regulować wewnętrzny regulamin.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 07.02.2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych