Umowa o roboty budowlane

Czym jest umowa o roboty budowlane?

Umowa o roboty budowlane to rodzaj umowy cywilnoprawnej nazwanej będącej odmianą umowy o dzieło, która szczegółowo została uregulowane w art. 647-658 Kodeksu Cywilnego.

Umowa o roboty budowlane łączy dwie strony: inwestora i wykonawcę. Drugi z nich zawierając tego rodzaju umowę zobowiązuje się oddać przewidziany w umowie obiekt, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz projektem. 

program do faktur 2023

Inwestor z kolei przekazuje teren budowy i dostarcza projekt oraz przeprowadza wszelkie wymagane przepisami czynności, które są związane z przygotowaniem robót. Następnie odbiera obiekt i dokonuje zapłaty ustalonego wynagrodzenia. W umowie ustalany jest zakres robót, które wykonawca wykona osobiście lub z pomocą podwykonawców.

Umowa na roboty budowlane powinna być zawarta w formie pisemnej. Jest wówczas oficjalnym dokumentem, który stwierdza nawiązanie współpracy pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Chociaż tego rodzaju umowa nie zawsze jest spisywana, to warto o niej pomyśleć gdyż w przypadku niewywiązania się z ustaleń, którejś ze stron mogą pojawiać się problemy z dotrzymaniem pierwotnym ustaleń. Umowa o roboty budowlane jest więc swego rodzaju zabezpieczeniem zarówno dla inwestora jak i dla wykonawcy. Pozwala ona szybciej dojść do porozumienia w razie nieporozumień. 

Jakie elementy zawiera umowa o roboty budowlane?

Umowa o roboty budowlane powinna zawierać określenie stron umowy, czyli danych inwestora będącego zamawiającym i wykonawcy. Stroną umowy może być zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Inwestorem jest strona która zleca wykonanie obiektu budowlanego i go finansuje. Wykonawca przyjmuje zlecenie od inwestora i realizuje przedmiotową inwestycję. Jeżeli wykonawca korzysta z usług podwykonawców, wówczas zawarta z nimi pod rygorem nieważności umowa wymaga również zgody inwestora.

Istotne jest także zawarcie w umowie zapisów określających szczegółowo przedmiot i celu umowy. Do umowy warto dołączyć wszelkie plany, dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę, kosztorys czy harmonogram poszczególnych prac. Cel określa się najcześciej jako oddanie gotowego obiektu przez wykonawcę będącego stroną umowy.

Wskazuje się również prawa i obowiązki stron zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Ważnym punktem jest także określenie wynagrodzenia, które należy się wykonawcy za realizację danego zlecenia, jego wysokość, sposób rozliczeń. Wykonawca może w umowie użyć zabezpieczenia terminowej wypłaty wynagrodzenia poprzez żądanie od inwestora udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

Uregulowane powinny być także kwestie związane z rozwiązaniem umowy, jej wypowiedzeniem lub odstąpieniem. Strony umowy powinny uzgodnić terminy wypowiedzenia umowy, czy np. możliwość jej rozwiązania za porozumieniem stron. W umowie o roboty budowlane określa się także odpowiedzialność stron, ewentualne kary umowne oraz wszystkie istotne terminy.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 27.01.2022

umowa o roboty budowlane