Umowa najmu lokalu użytkowego – definicja, elementy

Co to jest umowa najmu lokalu użytkowego?

Lokal użytkowy to budynek bądź jego część, która nie jest mieszkaniem, pomieszczeniem gospodarczym lub technicznym ograniczona dachem i ścianami. Lokalem może być również garaż, miejsce parkingowe czy powierzchnia w budynku domu towarowego. Umowa najmu lokalu użytkowego swoje uregulowanie prawne ma w art. 659 Kodeksu cywilnego

program do faktur 2023

Zgodnie z przepisem zawierając umowę najmu wynajmujący (właściciel lokalu, najemca lub dzierżawca) obligatoryjnie oddaje najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony bądź nie, natomiast na najemcy ciąży zobowiązanie płacenia wynajmującemu ustalonego czynszu. Najemca opłaca czynsz zgodnie z umową w wartości pieniężnej bądź w innym świadczeniu, jeżeli tak mówi umowa.

Umowa najmu powinna mieć formę pisemną jednak w przypadku umów krótkoterminowych (do 1 roku) taka forma nie obowiązuje. Celem sporządzenia umowy najmu lokalu użytkowego jest ochrona interesów obu stron: wynajmującego oraz najemcy. Z uwagi na to obie strony powinny zadbać o to, aby umowa zawierała szczegółowe zapisy wyjaśniające różne kwestie. Dzięki temu, gdy podczas obowiązywania umowy pojawią się nieścisłości, będzie można je wyjaśnić w oparciu o wcześniejsze ustalenia spisane w umowie.

Umowa najmu lokalu – z czego się składa?

Umowa najmu powinna zawierać wszystkie uzgodnienia między wynajmującym a najemcom, w tym obowiązkowo:

  • miejsce i datę jej zawarcia,
  • określenie czasu trwania umowy (oznaczony bądź nieoznaczony),
  • wskazanie stron umowy (dane identyfikujące osoby),
  • szczegółowe określenie przedmiotu najmu (adres, liczba pomieszczeń, metraż, wyposażenie),
  • wskazanie wysokości czynszu i innych opłat dodatkowych, jeżeli mają wystąpić wraz z terminem i sposobami płatności (jeżeli nie wskazano wówczas zawarta umowa w świetle przepisów będzie uznana jako umowa użyczenia, nie najmu),
  • wyszczególnienie praw i obowiązków stron np. po stronie najemcy naprawa na własny koszt wszystkich powstałych zniszczeń w wyniku użytkowania (warto określić w umowie stan lokalu, elementy wyposażenia itp.),
  • przedstawienie warunków wypowiedzenia umowy (jeżeli umowa może być wypowiedziana bez zachowania terminu wypowiedzenia np. w przypadku zalegania z czynszem przez najemcę, wówczas warto zawrzeć w dokumencie odpowiedni zapis),
  • podpisy stron.

UWAGA! 

  1. W przypadku wynajmu lokalu użytkowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest określenie rodzaju działalności, jaka będzie prowadzona w danym lokalu. Pojawi się również pojęcie kaucji, którą pobiera wynajmujący od najemcy i zapis o niej również musi znaleźć się w umowie.
  2. Niezależnie od przeznaczenia wynajmowanego lokalu, w sporządzanym dokumencie nie może zabraknąć zapisu, że wszelkie kwestie, które nie uregulowano umową podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 17.11.2022

najem lokalu