+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Ulga na zabytki – charakterystyka

Ulga na zabytki to nowy rodzaj ulgi podatkowej (odliczanej od podstawy opodatkowania) wprowadzonej przez Polski Ład, który warto poznać. Wprowadzona preferencja podatkowa ma wspierać działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. Czym charakteryzuje się ta ulga? Kto może skorzystać z ulgi na zabytki? Więcej w artykule.

Co to jest ulga na zabytki? Kto z niej skorzysta?

program do faktur 2022

Ulga na zabytki to nowy rodzaj odliczenia wprowadzony przepisami Polskiego Ładu od 01.01.2022 roku, która została uregulowana w art. 26hb. Ustawy o podatek dochodowym od osób fizycznych.

Skorzystać z niej mogą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy rozliczają się zgodnie ze skalą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym oraz są właścicielami bądź współwłaścicielami zabytków nieruchomych (członkowie spółdzielni i wspólnot  mieszkaniowych).

Zabytkiem nieruchomym są dzieła budownictwa i architektury, dzieła budownictwa obronnego, obiekty, techniki, szczególnie kopalnie, huty, elektrownie oraz inne zakłady przemysłowe.

Jakie są odliczenia od podastwy opodatkowania?

Ulga na zabytki pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania 50 % kwoty, która została poniesiona na prace konserwatorskie, restauratorskie, fundusz remontowy czy roboty budowlane, które są związane z określonym zabytkiem (znajdującego się w ewidencji zabytków lub wpisanego do rejestru zabytków) . W przypadku funduszu remontowego wystarczy wpłata należności oraz dowód tej wpłaty aby skorzystać z ulgi. Dla pozostałych konieczne jest udokumentowanie wydatki poprzez fakturę VAT wystawioną przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia z VAT. Ulga na zabytki pozwoli odliczyć od podstawy opodatkowania wydatek poniesiony na nabycie wpisanego do rejestru zabytków zabytku w wysokości nie większej niż iloczyn 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku. Obowiązuje również limit odliczenia dla danego podatnika i wynosi on dla wszystkich inwestycji 500 000 zł. 

Kto nie skorzysta z ulgi na zabytki?

Preferencja podatkowa jaką jest ulga na zabytki nie przysługuje podatnikowi, gdy zostały zwrócone mu wydatki uprawniające do skorzystania z ulgi. Ponad to raz odliczone wydatki:

  • w ramach innej ulgi podatkowej nie mogą zostać odliczone z tytułu ulgi na zabytki,
  • z tytułu ulgi na zabytki w innym zeznaniu podatkowym, które jest składane za dany rok podatkowy, w którym został poniesiony wydatek na zabytek nie można odliczyć w innym zeznaniu.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 04.02.2022

Ulga na zabytki