Tarcza antykryzysowa 4.0 – co warto wiedzieć?

Tarcza antykryzysowa 4.0 to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd. Ma za zadanie ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się ona na pięciu filarach:

  • ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
  • finansowaniu przedsiębiorców,
  • ochronie zdrowia,
  • wzmocnieniu systemu finansowego,
  • inwestycjach publicznych.

Główną celem tarczy jest ustabilizowanie polskiej gospodarki, a także danie jej impulsu inwestycyjnego. Rząd szacuje, że wartość wsparcia oferowanego w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej wyniesie ponad 312 mld zł. 23 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją numer 1086, została opublikowana Ustawa z 19 czerwca 2020 roku dotycząca tarczy 4. Większość jej przepisów ma obowiązywać od dnia następującego po ogłoszeniu, a więc już od 24 czerwca 2020.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – zmiany i pomoc dla przedsiębiorców

Wprowadza ona szereg istotnych zmian dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest wprowadzenie zapisu, że umorzenie pożyczki 5 000 zł nastąpi z urzędu. Zatem nie będą oni musieli składać żadnych wniosków o jej odwołanie. Ponadto przepisy posiadają taką zaletę, że mają moc wstecznie obowiązującą. Osoby, które otrzymały 5 tys. zł. dla mikroprzedsiębiorców przed wejściem w życie tej ustawy również skorzystają z jej zapisów.

W ramach tarczy antykryzysowej 4.0 uruchomiono dopłaty do kredytów. Zatem firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej koronawirusem, będą mogły otrzymać dodatek do oprocentowania do kredytów otrzymanych na ratowanie przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają dopłatę w wysokości 2 punktów procentowych, a duże w wysokości 1 punktu procentowego. Ponadto umowy kredytowe będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r.

Ustawa o tarczy 4 przewiduje bardzo ważne zmiany w Ustawie o kontroli inwestycji. Mają one chronić polskie firmy przed wrogim przejęciem i będzie to pod nadzorem prezesa UOKiK.

Także zostało wprowadzone uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne z większymi uprawnieniami dla wierzycieli. Przedsiębiorstwo, które wpadło w tarapaty finansowe i chce odbudować równowagę finansową, będzie mogło samodzielnie uruchomić szybką restrukturyzację, bez konieczności występowania do sądu. W ustawie jest pełna analiza tego zagadnienia.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – pomoc dla przedsiębiorców i pracowników

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza też ważne zmiany dla pracodawców i pracowników, które mają pomóc utrzymać miejsca pracy, ale nie tylko. Doprecyzowuje też przepisy o pracy zdalnej, zaległym urlopie i pozwalające zawiesić odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł zgodnie z Tarczą 4.0 pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. Pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Tarcza antykryzysowa 4.0 daje pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy.

Nowa ustawa przewiduje też ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań oraz świadczeń o podobnym charakterze przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy do określonej kwoty. Szczegóły zawiera ustawa. Tarcza antykryzysowa 4.0 daje też nowe możliwości dla pracodawców wprowadzenia przestoju ekonomicznego czy obniżenia wymiaru czasu pracy przez sześć miesięcy.

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza szczególne rozwiązania w prawie podatkowym, rozliczeniach ZUS i wybranych aspektach prawa pracy związane z COVID-19.

Ważne jest również to, że do tarczy 4 dodano przepis, który pozwoli zachować prawo do zasiłku opiekuńczego tysiącom rodziców dzieci do lat 8. Zgodnie z Ustawą dotyczącą tarczy 4 zasiłki dostaną rodzice dzieci, którym zamknięto żłobek, przedszkole, kluby dziecięce czy szkołę z powodu epidemii.  (art. 77 pkt 3 Ustawy).

Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza też zmiany w prawie zamówień publicznych oczekiwane głównie przez wykonawców. Pierwsze niewystarczające zmiany były w poprzedniej tarczy. Aktualnie Ustawa  wprowadza rozwiązania, które szybko pozwolą zmienić umowy. Porusza ona również sprawy wadium, zaliczek i innych przepisów.

E-rozprawy w sprawach cywilnych i karnych zgodnie z tarczą antykryzysową 4.0

Od 16 maja 2020 r. istnieje możliwość przeprowadzania e-rozpraw w sprawach cywilnych. Gdy tymczasem tarcza antykryzysowa 4.0 daje możliwość zastosowania tego trybu także w przypadku spraw karnych. Wideokonferencja będzie również zastosowana przy posiedzeniach dotyczących tymczasowego aresztowania, w przypadku oskarżonego i podejrzanego. Pozostałe uregulowania znajdziemy w Ustawie.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 11.09.2020

tarcza antykryzysowa