+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Stawka 0% VAT w WDT

Początek roku 2020 wprowadził nowe zasady w zakresie zastosowania stawki VAT 0% dla Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów. Warto poznać bliżej nowe zaostrzone warunki stosowania stawki.

Skąd zmiana warunków dla stawki 0% VAT w WDT?

Konieczność wdrożenia nowych zasad w zakresie stosowania stawki 0% wynika z rozporządzenia wykonawczego Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r., które zmieniło inne rozporządzenie wykonawcze UE nr 282/2011.

Stawka 0% VAT w WDT – co się zmieniło od początku roku 2020?

Przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT i chce skorzystać ze zwolnienia 0% VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) od 2020 roku jako nabywca działający na terenie UE (zarejestrowany w celu przeprowadzania transakcji VAT-UE) musi:

 • posiadać oraz podać dostawcy ważny numer identyfikacyjny VAT, a także
 • złożyć prawidłową informację podsumowującą VAT-UE, dotyczącą WDT.

Instytucja domniemania

Instytucja domniemania została uregulowana w art 1. Rozporządzenia wykonawczego Rady UE 2018/1912 z dnia 4.12.2018 r. (zwanego dalej rozporządzeniem Rady UE) zmieniającego rozporządzenie wykonawcze UE nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Założeniem tej instytucji jest uznanie, że towary, które były przedmiotem WDT faktycznie zastały wysłane lub przetransportowane z jednego kraju UE do innego kraju członkowskiego.

Muszą zostać spełnione jednak pewne okoliczności, aby można było zastosować stawkę 0%, a mianowicie sprzedawca posiada co najmniej dwa niesprzeczne dowody wysyłki lub transportu lub posiada pojedyncze dowody transportu bądź wysyłki razem z innymi dowodami (np. dokumenty bankowe), które potwierdzają zapłatę za wysyłkę lub transport wydane przez niezależne od siebie nawzajem strony (od nabywcy i sprzedawcy) i:

 • wskazuje, że towary zostały przetransportowane lub wysłane przez niego bądź osobę trzecią, która działa na jego rzecz,
 • posiada dokumenty takie jak pisemne oświadczenie od nabywcy (dostarczane sprzedawcy do dziesiątego dnia miesiąca, który następujące po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa), które potwierdza, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę bądź osobę trzecią działającą na jego rzecz i wskazuje państwo członkowskie przeznaczenia towarów.

Jakie dokumenty wysyłki lub transportu są akceptowane?

Akceptowanymi dokumentami wysyłki lub transportu są dokumenty:

 1. które odnoszą się do  transportu bądź wysyłki, czyli:
  – podpisany list przewozowy CMR,
  – konosament,
  – faktura za towarowy przewóz lotniczy lub
  – faktura od przewoźnika towarów,
 2. polisa ubezpieczeniowa, która odnosi się do wysyłki lub transportu towarów,
 3. bankowe, które potwierdzają zapłatę za transport bądź wysyłkę towarów,
 4. urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, które potwierdzają przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
 5. poświadczenie odbioru, które wystawione jest przez osobę prowadzącą magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia i które potwierdza składowanie towarów w tym państwie.
stawka 0% vat