Sprzedaż bezrachunkowa

Czy każda sprzedaż bądź wykonana usługa powinna być udokumentowana fakturą? W niektórych sytuacjach taki dokument nie powstanie. Zawarta transakcja ma wówczas charakter sprzedaży bezrachunkowej. Czym jest taka sprzedaż? Jak powinno się ją udokumentować? Więcej w artykule.

Co to jest sprzedaż bezrachunkowa?

Sprzedaż bezrachunkowa ma miejsce wtedy gdy zawierana jest transakcja sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcą, który jest zwolniony z obowiązku ewidencji transakcji z pomocą kasy fiskalnej lub zwolnionym z podatku VAT a nabywcą nieprowadzącym działalności gospodarczej.

program do faktur 2023

Sprzedaż bezrachunkowa nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wykazania uzyskanego z niej przychodu. Obligatoryjność ewidencjonowania sprzedaży bezrachunkowej dotyczy zarówno czynnych płatników VAT jak i podmiotów zwolnionych z VAT. Ponad to różni się ona w zależności od tego czy ma miejsce zwolnienie czy też nie. 

Dokumentowanie sprzedaży bezrachunkowej u podmiotu zwolnionego z podatku VAT

Przedsiębiorca zwolniony z podatku VAT jest zobowiązany udokumentować dokonaną sprzedaż bezrachunkową w celu wykazania osiągniętego z niej przychodu. Istnieją dwie możliwości wykazania takiej sprzedaży poprzez wystawianie i zaksięgowanie codziennie dowodu księgowego (wewnętrznego) bądź poprzez prowadzenia codziennej ewidencji sprzedaży i następnie wprowadzania przychodów raz w miesiącu w księdze przychodów i rozchodów firmy. Przedsiębiorcy prowadzący księgowość we własnym zakresie powinni w pierwszej sytuacji wprowadzić zapis z danego dnia nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej sprzedaży w kolejnym dniu. W drugiej sytuacji obowiązuje termin wprowadzenia przychodów do księgi przychodów i rozchodów najpóźniej do 20 dnia miesiąca, który następuje po tym, w którym te przychody osiągnięto.

Sprzedaż bezrachunkowa u czynnego podatnika VAT

W przypadku podatników, którzy rozliczają się z podatkiem VAT nie ma konieczności prowadzenia odrębnej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Transakcja sprzedaży ujmowane są bowiem w rejestrze sprzedaży VAT, skąd przychód przepisywany jest do księgi przychodów i rozchodów.

Co zawiera ewidencja sprzedaży bezrachunkowej?

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna zawierać: numer wpisu (kolejny w ewidencji), data uzyskania przychodu, kwota przychodu wraz z podsumowaniem przychodu dla całego dnia sprzedaży, dane nabywcy i przedmiotu sprzedaży czy rozróżnienie na stawki podatkowe (w przypadku czynnych podatników VAT).

Ewidencja musi być zbroszurowana, a karty ponumerowane. Przedsiębiorca nie musi zgłaszać ewidencji sprzedaży bezrachunkowej do US, jednak w przypadku kontroli może zostać ona sprawdzona pod kątem poprawności i terminowości.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 15.02.2022

Sprzedaż bezrachunkowa