+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Spółka nieruchomościowa – definicja i obowiązki

Spółki, które działają na rynku nieruchomości zostały od 01.01.2021 roku objęte szczegółowymi obowiązkami podatkowymi w związku w wprowadzeniem nowelizacji w ustawie CIT. Przepisy wprowadziły nowy rodzaj spółki, tzw. spółkę nieruchomościową? Co to jest spółka nieruchomościowa? Jakie musi wypełnić obowiązki? Więcej w artykule.

Spółka nieruchomościowa – czym jest?

program do faktur 2022

Spółka nieruchomościowa to to podmiot nie będący osobą fizyczną, krajowy bądź zagraniczny, sporządzający bilans na podstawie przepisów o rachunkowości. W przypadku podmiotu, który rozpoczyna działalność na pierwszy dzień roku obrotowego bądź podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów (pośrednio bądź bezpośrednio), stanowiła wartość rynkowa nieruchomości, które są położone na terenie Polski, bądź praw do nich i ich wartość rynkowa przekraczała 10 mln. zł. Dla podmiotów prowadzących działalność – na ostatni dzień roku, który poprzedza dany rok podatkowy bądź obrotowy, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów (pośrednio bądź bezpośrednio), stanowiła wartość bilansowa nieruchomości, które są położone na terenie kraju bądź praw do nich i ich wartość bilansowa przekraczała 10 mln. zł. Dodatkowo w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (lub obrotowy) przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy, leasingu bądź innych podobnych umów lub z przeniesienia własności nieruchomości czy udziałów w innych spółkach nieruchomościowych stanowiły co najmniej 60% całości przychodów.

Jakie obowiązki musi wypełnić spółka nieruchomościowa?

Spółka nieruchomościowa jest płatnikiem podatku w przypadku zbycia udziałów bądź praw o podobnym charakterze przez podmioty, które nie mają siedziby bądź zarządu na terenie RP. Podatek wynosi 19% od dochodu i należy go uiścić do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiło zbycie posiadanych udziałów lub praw. Aby powstał obowiązek wniesienia zaliczki na podatek:

  • przedmiotem transakcji muszą być udziały, które dają co najmniej 5% praw głosu w spółce bądź ogół praw i obowiązków to co najmniej 5% prawa do udziału w zyskach spółki, która nie jest osobą prawną, bądź to co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa bądź praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej lub
  • jeden podmiot dokona w ciągu 12 miesięcy (liczonych od ostatniego dnia miesiąca, w którym miało miejsce pierwsze zbycie) więcej niż jednego zbycia udziałów i suma zbyć obejmie co najmniej 5% praw głosu w spółce lub ogółu praw i obowiązków, które dadzą co najmniej 5% prawa udziału w zysku spółki, która nie jest osobą prawną bądź co najmniej 5% ogólnej liczny tytułów uczestnictwa bądź praw (o podobnym charakterze) w spółce nieruchomościowej.

Kolejnym obowiązkiem spółki nieruchomościowej jest konieczność ustanowienia przedstawiciela podatkowego (dotyczy to podmiotów nieposiadających zarządu lub siedziby na terenie RP). Ponad to spółka nieruchomościowa musi informować Szefa KAS o udziałowcach czy składać sprawozdanie o terminach zapłaty w przypadku transakcji handlowych. Przekazanie informacji o strukturze własnościowej odbywa się do końca trzeciego miesiąca licząc od zakończenia roku obrotowego (lub podatkowego). Obowiązek sprawozdawczy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych występuje w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 06.06.2022

spółka nieruchomościowa