Spółka europejska – charakterystyka, SE w Polsce

Spółka europejska co to jest?

Spółka europejska w skrócie SE (łac. Societas Europea), to uznawana w całej UE paneuropejska forma działalności organizacyjno-prawnej. Spółka ta stanowi odmianę spółki akcyjnej i jest regulowana przez prawo wspólnotowe (takie samo dla wszystkich państw UE). Aby powstała forma prawna jaką jest spółka europejska konieczne jest:

 • połączenie się spółek akcyjnych (co najmniej dwóch z różnych państw UE),
 • przekształcenie krajowej spółki akcyjnej w spółkę europejską,
 • utworzenie holdingowej lub zależnej SE.
program do faktur 2023

Kapitał zakładowy spółki wynosi minimum 120 000 euro. Cechami charakteryzującymi spółkę europejską są:

 • posiadanie osobowości prawnej (założycielami spółki nie mogą być osoby fizyczne)
 • podzielenie kapitału zakładowego na akcje czy
 • wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
 • korporacyjną strukturę organów.

W spółce europejskiej siedziba spółki musi znajdować się na terytorium kraju UE, tego samego w którym jest jej zarząd. Siedziba może zostać przeniesiona do innego kraju UE bez konieczności jej likwidacji i innych ograniczeń. Rachunkowość może być prowadzona w euro.

Spółką europejską reprezentują akcjonariusze administrujący w systemie monistycznym lub dualistycznym. W przypadku pierwszego systemu spółkę reprezentuje walne zgromadzenie i rada administrująca (3 lub 5 członków, jeżeli spółka jest publiczna). Zadaniem rady jest kontrola, reprezentacja i prowadzenie SE. W systemie dualistycznym występuje walne zgromadzenia, rada nadzorcza oraz zarząd. Rolę reprezentacji spółki w sprawach sądowych i pozasądowych przejmują zarząd. Kontrola spółki należy do rady nadzorczej.

Rejestracja SE

Spółka europejska rejestrowana jest poprzez wpis w sądzie rejestrowym, który jest właściwy dla siedziby statutowej. Spółka publikowana jest w Dzienniku Urzędowym UE. Musi mieć statut w formie aktu notarialnego zawierającego takie elementy jak:

 • podstawowe dane spółki,
 • liczbę oraz wartość nominalną akcji,
 • spis założycieli,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • liczbę poszczególnych akcji,
 • liczbę członków organów spółki,
 • nazwę spółki opatrzoną dodatkiem „SE” przed lub po nazwie właściwej spółki.

Spółka europejska z siedzibą statutową w Polsce

Aby spółka europejska była zarejestrowana w Polsce, konieczne jest je wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Po zarejestrowaniu siedziby SE w Polsce jej dochody podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami podatku od osób prawnych CIT, czyli 19% lub 15% (przy niskich dochodach). Jeżeli spółka osiąga dochody poza Polską wówczas mogą one podlegać opodatkowaniu zgodnie z miejscem powstania dochodu. Kwestie te regulują przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Spółka europejska z siedzibą w Polsce jest podatnikiem podatku VAT, prowadzi pełną księgowość, podlega badaniom sprawozdań finansowych.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 31.10.2022

Spółka europejska