+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Składki ZUS 2021

Od 01.01.2021 obowiązują nowe składki na ubezpieczenia społeczne ZUS. Przedsiębiorcy powinni znać ich wysokość. Wydana „informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – grudzień 2021 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.” przedstawia 3 grupy przedsiębiorców oraz właściwe dla nich składki.

program do faktur 2022

UPRAWNIENI

Grupa I

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w oparciu o przepisy Prawa przedsiębiorców bądź inne szczególne) przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia wykonywania danej działalności gospodarczej.

Wyłączenie z grupy I obejmuje:

 • przedsiębiorców prowadzących bądź w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej osób prowadzących pozarolniczą działalność,
 • osób wykonujących działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym bądź poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach spółdzielczego stosunku pracy bądź stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Grupa II

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność, a mianowicie:

 1. osoby prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o Prawo przedsiębiorców lub inne przepisy szczególne, które nie zostały wymienione w grupie I,
 2. atyści oraz twórcy,
 3. osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) oraz osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
  (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 4. wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. i wspólnicy spółki komandytowej, partnerskiej lub jawnej,
 5. osoby prowadzące szkołę publiczną bądź niepubliczną, a także inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę bądź ich zespół, w oparciu o przepisy o systemie oświaty,

a także osoby, które współpracują z osobami, które prowadzą pozarolniczą działalność.

Grupa III

Przedsiębiorcy, którzy opłacają tzw. mały ZUS plus, czyli prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Uprawnionymi są więc osoby:

 • których przychód z działalności gospodarczej w skali roku nie przekroczył 120 ooo zł oraz
 • prowadziły działalność w roku 2020 przez conajmniej 60 dni.

Wyłączenie z grupy III obejmuje osoby, które:

 • korzystały z opodatkowania w formie karty podatkowej oraz ze zwolnienia z podatku VAT,
 • świadczą usługi na rzecz byłych pracodawców.

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK

Grupa I II III
Podstawa wymiaru składek Kwota nie niższa niż 840zł co stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z 2021 roku  (2800zł x 30%) Kwota nie niższa niż 3155,40 zł co stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z 2021 roku (5259 zł x 60%) Kwota, która nie przekracza 60 %  prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok i nie jest niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, czyli od 840 zł do 3155,40 zł.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Grupa I
 • ubezpieczenie emerytalne (19,52%) – 163,97 zł,
 • ubezpieczenia rentowe (8%) – 67,20 zł,
 • ubezpieczenie chorobowe (2,45%) – 20,58 zł.
Grupa II
 • ubezpieczenie emerytalne (19,52%) – 615,93 zł,
 • ubezpieczenia rentowe (8%) – 252,43 zł,
 • ubezpieczenie chorobowe (2,45%) – 77,31 zł.
Grupa III

Składka obliczana jest od wysokości osiągniętego dochodu. Chcąc obliczyć składkę na ubezpieczenia społeczne nalezy roczny dochód osiągnięty w roku 2020 podzielić przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w roku 2020. Otrzymany wynik należy pomnożyc przez 30 i zaokrąlić do pełnych złotych. Następnie wynik mnoży się przez wspólczynnik 0,5 i również zaaokrąla do pełnych złotych. Taki wynik to składka na ubezpieczenia społeczne.

UWAGA! Wynik należy porównać z podstawą wymiaru składek. Np. jeżeli otrzymany wynik jest niższy jak 840 zł, wówczas kwota składek wyniesie 840 zł.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tzw. małego ZUS plus powinni w terminie do 01.02.2021 złożyć do ZUS odpowiedni wniosek.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 20.01.2021

składki zus 2021