Przetarg nieograniczony i ograniczony – charakterystyka i różnice

Przetarg to forma wyboru oferty w celu zawarcia umowy. Kwestie związane z zamówieniami, składaniem ofert i samym przetargiem reguluje Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Wyróżnić można przetarg nieograniczony i ograniczony. Czym się one charakteryzują? Jakie są różnice? Szczegóły w artykule.

Przetarg nieograniczony co to jest?

W przetargu nieograniczonym do składania ofert zapraszany jest nieograniczony krąg osób (wszyscy wykonawcy) zwykle poprzez publiczne ogłoszenia. 

program do faktur 2023

Przetarg tego typu jest wysoce konkurencyjny, w pełni otwarty oraz jednoetapowy. W przetargu nieograniczonym wybierana jest najkorzystniejsza oferta. W procedurze przetargu nieograniczonego zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówienie w BZP (Biuletynie Zamówień Publicznych) lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli wartość zamówienia jest równa lub większa od ogłoszonych progów unijnych). Ogłoszenie o zamówieniu widoczne jest na stronie internetowej podmiotu zamawiającego bądź innej. Wraz z nim zamieszczana jest również specyfikacja warunków oraz niezbędne załączniki.

Co to jest przetarg ograniczony?

Przetarg ograniczony charakteryzuje się ograniczonym gronem podmiotów, które są zapraszane do składania ofert. Procedura przetargu ograniczonego składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do przetargu, następnie zamawiający dokonują przeglądu zgłoszonych podmiotów i wybierają odpowiednich kandydatów do składania ofert. Przetarg ograniczony jest charakterystyczny dla zamówień unijnych (o większych wartościach). Zamawiający, którzy przeprowadzają wstępną selekcję kandydatów otrzymują grupę podmiotów, którzy są zweryfikowani, sprawdzeni i są w stanie zaproponować odpowiednią ofertę cenową (w tym spełniają określone warunki udziału w postępowaniu). W efekcie końcowym zamawiający wybiera kandydata z najkorzystniejszą ofertą.

Procedurę przetargu ograniczonego można rozłożyć również na takie etapy jak: ogłoszenie zamówienia (zamawiający wskazuje niezbędne terminy, opis zamówienia oraz wymagań niezbędnych do dopuszczenie do przetargu czy liczbę oferentów, którzy zostaną dopuszczeni do składania ofert), składanie wniosków przez wykonawców o dopuszczenie do udziału w przetargu, zapraszanie wykonawców do składania oferta, składanie ofert przez wybrane podmioty, wybór najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego, podpisanie umowy.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 13.03.2023

Przetarg nieograniczony