Prawo zamówień publicznych – projekt ustawy

Prawo zamówień publicznych

Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem wprowadzenia projektu jest kompleksowa regulacja zamówień publicznych, które stanowią odpłatne umowy zawierane między wykonawcami a zamawiającymi. Przedmiotem zamówienia publicznego jest nabycie od wybranego wykonawcy przez zamawiającego dostaw, usług lub robót budowlanych. 

Dlaczego zmiany w ustawie?

Z uwagi na dostrzeżone braki i wady w aktualnie obowiązującej regulacji dla zamówień publicznych zdecydowano o zmianie i wprowadzeniu nowego projektu ustawy. Nowy projekt ma rozwiązać takie problemy jak:

 • mały udział MŚP na rynku zamówień publicznych,
 • brak równowagi pozycji zamawiającego i wykonawcy,
 • zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych i niskiej konkurencyjności,
 • kierowanie się ceną przy wyborze wykonawcy zamiast efektywnością pracy w długim okresie,
 • zbytnie skoncentrowanie zamawiającego na obowiązku wypełnienia wszelkich formalności prawnych kosztem wyboru produktu bądź usługi najlepszej jakościowo,
 • brak innowacyjności,
 • niska efektywności projektów.

Nowy projekt ma na celu zwiększenie efektywności zamówień publicznych oraz przejrzystości samej regulacji. Podkreśla się, że Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) uległa kilkudziesięciu aktualizacjom przez co zatraciła swoją systematykę. Nowa regulacja ma być ułatwieniem dla zainteresowanych podmiotów. 

Jakie zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Nowe Prawo zamówień publicznych ma być rozwiązaniem obecnie istniejących wyżej wymienionych problemów. Najważniejszym celem jest:

 • wzrost liczby firm uczestniczących w przetargach, w tym również w sektorze MŚP,
 • prawa zamawiającego i wykonawcy mają być zrównane poprzez wprowadzenie np. katalogu klauzul abuzywnych, czyli tzw. niedozwolonych czy nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia,
 • uregulowanie zasad całego procesu zamówień publicznych od planowania po zrealizowanie,
 • wprowadzenie procedury uproszczonej przetargów poniżej tzw. progów unijnych. Procedura ta ma dawać możliwość wyboru zamawiającemu z katalogu rozwiązań najbardziej pasujące elementy np. czy chce pozbierać oferty od wykonawców i ułożyć postępowanie przetargowe według tego, co jest dla niego niezbędne. Wybór elementów będzie różny np. dla zamawiającego komputery od firmy i dla budowy drogi,
 • usprawnienie systemu kontroli,
 • wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Kiedy nowe prawo wejdzie w życie?

Nowe prawo odnoszące się do zamówień publicznych ma obowiązywać od 01.01.2021. Późny termin wejścia w życie przepisów ma przyczynić się do odpowiedniego przygotowania się na zmiany wszystkich zainteresowanych osób.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Prawo zamówień publicznych