+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe w skrócie PPK to uregulowane Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych zasady gromadzenia, finansowania, dokonywania wpłat i wypłat oraz zwrotu środków zgromadzonych w programie PPK.

Czym jest PPK?

PPK to program, który pozwala dobrowolnie i długoterminowo gromadzić środki pieniężne, które zostaną wypłacone po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Zgromadzone fundusze będą traktowane jako prywatna własność uczestnika programu. 

Przygotowany system gromadzenia oszczędności obejmuje osoby zatrudnione i opłacające składki ZUS, korzystające z urlopów wychowawczych, pobierające zasiłek macierzyński bądź inny w wysokości macierzyńskiego. Katalog dostępny jest w ustawie oraz jej nowelizacji czyli Ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe.

Przystąpienie do programu PPK i rezygnacja

Od 01.07.2019 obowiązek utworzenia PPK objął firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób. Włączenie do programu następuje automatycznie dla grupy osób w wieku 18-54 lat. Osoby, które osiągnęły wiek 55 lat jeżeli będą chciały skorzystać z programu, powinny złożyć właściwy wniosek o przystąpienie do programu. 

Podmiot zatrudniający ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową taką jak: zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny lub emerytalny. Obowiązującymi terminami na zawarcie wspomnianych umów są:

  • wprowadzone od 01.07.2019 dla firm, które zatrudniają powyżej 250 osób (zatrudnienie na dzień 31.12.2018)
  • od 01.01.2020 dla firm, które zatrudniają powyżej 50 osób (zatrudnienie na dzień 30.06.2019)
  • od 01.07.2020 dla firm, które zatrudniają powyżej 20 osób (zatrudnienie na dzień 31.12.2019)
  • od 01.01.2021 dla pozostałych firm i zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zatrudniony, który nie będzie chciał skorzystać z programu PPK ma możliwość zrezygnowania ze wskazanego systemu oszczędzania. Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji u pracodawcy. Aby część środków z wynagrodzenia nie była przekazywana na PPK zatrudniony będzie musiał co 4 lata składać stosowną rezygnację. W przypadku zmiany decyzji w każdej chwili będzie możliwość ponownego przystąpienia do programu.

Wpłaty na PPK

Uczestnik programu PPK otrzyma bonus na start z Funduszu Pracy w postaci kwoty 250zł jako wpłata powitalna oraz dopłatę roczną w kwocie 240zł w danym roku kalendarzowym. 

Wpłaty podstawowe oraz dodatkowe (gdy zostanie zadeklarowana taka chęć) finansowane są przez zatrudnionego i pracodawcę. Dokonanie wpłaty na PPK to nic innego jak procentowe pomniejszenie wynagrodzenia brutto zatrudnionego. Pracodawca wpłaca 1,5 % z wynagrodzenia jako wpłata podstawowa oraz do 2,5% wynagrodzenia wpłaty dodatkowej. Wysokość wpłaty dodatkowej, jaką wnosi pracodawca może zostać przez niego zmieniona. Pracodawca ma możliwość również całkowitej rezygnacji. W przypadku pracownika jest to odpowiednio 2% (wpłata podstawowa) i do 2%(wpłata dodatkowa).

Wypłata z PPK

Wypłata środków zgodnie z ustawą następuję po osiągnięciu 60. roku życia. Jeżeli uczestnik programu PPK będzie potrzebował środków z powodu ciężkiej choroby lub na wkład własny wówczas będzie mógł wypłacić kwotę wcześniej jednak z obowiązkiem zwrotu. W pozostałych przypadkach po osiągnięciu 60 lat uczestnik programu otrzyma 25% środków, które zgromadził od razu. Pozostała część 75% będzie wypłacana przez co najmniej 10 lat. W przypadku śmierci uczestnika programu zebrane środki na PPK podlegają dziedziczeniu. W przypadku małżonków nastąpi transfer połowy kwoty.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Pracownicze Plany Kapitałowe