Poręczenie na wekslu – podstawowe informacje

Poręczenie na wekslu znane również jako wekslowe, czy awal to przyjęcie odpowiedzialności solidarnie za dług osoby, która jest podpisana na wekslu. Pojęcie to często spotykane jest w zobowiązaniach finansowych i ich formach zabezpieczeń. Czym jest poręczenie na wekslu? Kiedy się je stosuje? Kto z niego korzysta? Więcej w artykule.

Co to jest poręczenie na wekslu? Kiedy wystąpi?

program do faktur 2023

Poręczenie wekslowe, czyli awal to dokument, którego wystawianie regulowane jest przez przepisy prawa wekslowego (Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe). Poręczenie to wskazuje deklarację ze strony awalisty (poręczyciela wekslowego) do wzięcia odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika, o których mowa w wekslu. Poręczenie wekslowe to nic innego jak dokument stwierdzający, iż w przypadku niewywiązania się dłużnika ze swoich zobowiązań finansowych ciężar tego zobowiązania przechodzi na poręczyciela. Najcześciej poręczenie na wekslu wystąpi podczas zawiera umowy kredytu hipotecznego jako zabezpieczenie. Odpowiedzialność awalisty ma charakter solidarny, samoistny i akcesoryjny. Odpowiednio przymiotniki te oznaczają:

  • solidarną odpowiedzialność wraz z dłużnikami wekslowymi, 
  • ważność zobowiązania poręczyciela nawet gdy zobowiązanie za które poręczał było z jakichś przyczyn nieważne,
  • odpowiedzialność identyczna jak osoby, za którą nastąpiło poręczenie.

Poręczenie dokonywane jest na wekslu bądź przedłużku (kartce, która jest trwale połączona z wekslem oraz stanowi jego część integralną). Awalista, który poręcza zmieszcza na dokumencie zwroty typu: „poręczam”, „ręczę”, „aval”, „per aval”, „gwarantuję”.

Poręczenie wekslowe – strony

Awal to dokument w którym widnieje podmiot, który zaciąga zobowiązanie finansowe, czyli jest wystawcą weksla oraz awalista, zwany również poręczycielem czy gwarantem. Istotne jest aby poręczenie wekslowe zostało dokonane przez osobę, która ma zdolność do czynności prawnych (fizyczną, prawną czy jednostkę organizacyjną). Dodatkowo poręczenie powinno wskazywać za kogo zostało wypisane. W przypadku braku takiej informacji uznaje się poręczenie za wystawcę. Co ważne potwierdzając poręczenie awalista może poręczyć za część zobowiązania finansowego lub jego całość. W przypadku braku wskazania kwoty poręczenia przyjmuje się, że poręczenie dotyczy całości wierzytelności. Za najlepszego poręczyciela uznaje się duże instytucje finansowe jak np. banki czy osoby dysponujące dużym majątkiem, gdyż poręczenie wekslowe ma charakter osobisty (poręczyciel odpowiada całym swoim majątkiem za udzieloną gwarancję).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 09.03.2022

Poręczenie na wekslu