Podatek leśny

Właściciele lasów, czyli gruntów leśnych, które zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy zobowiązani są do zapłaty podatku leśnego. Podatek ten nie obejmuje jednak lasów, które zostały zajęte na wykonanie innej działalność gospodarczej niż leśna. Co warto jeszcze wiedzieć o daninie nazwanej jako podatek leśny?

Podatek leśny – kto zobowiązany jest do jego płatności?

Podatek leśny płacony jest przez osoby prawne, fizyczne i jednostki organizacyjne (również spółki), które nie posiadają osobowości prawnej, natomiast są w posiadaniu lasów jako ich właściciele, użytkownicy wieczyści czy samoistni posiadacze oraz tych, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jaka jest stawka podatku?

W przypadku podatku leśnego dla wartości od 1 ha stawka podatku to równowartość 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna, która uzyskiwana jest przez nadleśnictwa za trzy pierwsze kwartały roku, który poprzedza dany rok podatkowy. Istnieje również druga opcja – 50% opisanej stawki w przypadku lasów, które wchodzą w skład parków narodowych oraz rezerwatów przyrody.

W roku 2020 podatek od 1 ha wynosi 42,73 zł oraz 50% tej stawki, czyli 21,37 zł. 

Średnia ceny sprzedaży drewna może zostać obniżona przez radę gminy w stosownej uchwale. 

Podatek leśny – jakie są terminy?

Opłata z tytułu podatku leśnego uiszczana jest przez osoby fizyczne w 4 ratach, czyli do 15 marca, maja, wrześnie i listopada. W przypadku pozostałych podmiotów zobligowanych do płatności tego podatku jest to termin do 15 dnia każdego miesiąca. Jeżeli wartość podatku nie przekracza 100 zł, wówczas płatna jest cała kwoty w terminie pierwszej raty.

Zwolnienia z podatku leśnego

Podatek leśny nie jest uiszczany np. w przypadku użytków ekologicznych, lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat oraz tych wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Podmioty, które są zwolnionej z tego podatku to np. uczelnie czy instytuty badawcze. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 21.04.2020

podatek leśny