Pełnomocnictwo procesowe

Niekiedy dana osoba zwana mocodawcą może wyznaczyć swojego reprezentanta w sądzie. Taki szczególny rodzaj upoważnienia nazywany jest pełnomocnictwem procesowym. Warto poznać bliżej to pojęcie. Czym jest pełnomocnictwo procesowe? Czy każda osoba może zostać pełnomocnikiem? Więcej w artykule.

Co to jest pełnomocnictwo procesowe? Kto może zostać pełnomocnikiem procesowym?

program do faktur 2023

Pełnomocnictwo procesowe jest niczym innym jak upoważnieniem przez mocodawcę danej osoby do reprezentowania go w ramach postępowania sądowego. Pełnomocnictwo to może przybierać charakter ogólny do reprezentowania we wszystkich sprawach. Mocodawca może udzielić także pełnomocnictwa do reprezentowania go w ramach poszczególnych spraw czy konkretnej czynności procesowej. Są to trzy podstawowe rodzaje pełnomocnictwa procesowego. 

Pełnomocnikiem procesowym może być np.:

  • adwokat,
  • radca prawny,
  • najbliższa rodzina mocodawcy: rodzice, małżonek, rodzeństwo, dzieci (w tym te przysposobione),
  • pracownik osoby prawnej bądź przedsiębiorcy,
  • sprawujący zarząd interesami strony lub jej majątkiem,
  • współuczestnik sporu (w sytuacji gdy pozwanych jest więcej osób),
  • osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia (gdy przedmiot sprawy obejmuje zakres zlecenia),
  • rzecznik patentowy (gdy sprawa dotyczy własności przemysłowej),
  • przedstawiciel pomocy społecznej (gdy sprawa dotyczy roszczeń alimentacyjnych lub ustalenia ojcostwa),
  • doradca restrukturyzacyjny (gdy sprawa dotyczy upadłości lub restrukturyzacji).

Pojęcie pełnomocnictwa procesowego zostało uregulowane w art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego.

Upoważnienia pełnomocnika procesowego. Kiedy wygasa pełnomocnictwo?

Pełnomocnik procesowy upoważniony przez mocodawcę w jego imieniu może np. dokonywać łączących się ze sprawą czynności procesowych, wszelkich czynności, które dotyczą zabezpieczenia czy egzekucji, a także ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu lub adwokatowi. Pełnomocnik procesowy zawiera także ugody, zrzeka się roszczenia bądź uznania powództwa a także odbiera koszty procesowe od strony przeciwnej. Pełnomocnik, który posiada pełnomocnictwo ogólne nie musi posiadać pełnomocnictwa procesowego, gdyż owe pełnomocnictwo upoważnia go notarialnie do reprezentowania danej osoby.

Pełnomocnictwo procesowa może wygasnąć w sytuacji śmierci pełnomocnika lub mocodawcy (pełnomocnik działa aż do momentu zawieszenia wszczętego postępowania) bądź na skutek jego wypowiedzenia.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 28.01.2022

pełnomocnictwo procesowe