Odpowiedzialność solidarna

Odpowiedzialność solidarna zgodna z Kodeksem Cywilnym

Pojęcie odpowiedzialności solidarnej zostało uregulowane w art.366 ust.1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim wierzyciel może zażądać całości bądź części świadczenia:

  • łącznie od wszystkich dłużników,
  • od kilku dłużników lub
  • od każdego z osobna.

Jeżeli dłużnicy zostaną zobowiązani w ten sposób do spłaty wierzyciela, wówczas przyjmuje się, że zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek dłużnika skutkuje zwolnieniem ze spłaty wierzyciela przez pozostałych dłużników. Jest to odpowiedzialność solidarna, która zobowiązuje dłużników solidarnie do spłaty do momentu zaspokojenia wierzyciela.

Odpowiedzialność solidarna w ustawie o VAT

Ustawa o VAT również wskazuje na odpowiedzialność solidarną dłużników w art 96 ust. 4b i 4c. Przepisy ust. 4b głoszą, że w przypadku, gdy zgłoszenie zarejestrowania przedsiębiorcy jako czynnego podatnika VAT zostanie złożone przez jego pełnomocnika, wówczas odpowiada on solidarnie wraz z zarejestrowanym przedsiębiorcom jako czynny podatnik VAT do kwoty 500 000 zł. Odpowiedzialność dotyczyć będzie zaległości podatkowych podatnika, które powstały w odniesieniu do wykonywanych czynności w przeciągu 6 miesięcy od dnia, w którym przedsiębiorca został zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W ust. 4c jest informacja o braku stosowania zapisów z ust. 4b jeżeli powstałe zaległości podatkowe nie były związane z uczestnictwem przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT w nierzetelnym rozliczeniu tego podatku, po to żeby odnieść korzyści majątkowe. 

Odpowiedzialność nabywcy

O odpowiedzialności solidarnej nabywcy mówi art. 105a. ust. 1 Ustawy o VAT. Zgodnie z nim podatnik wskazany w art. 15, któremu dostarczono towary (zgodne z załącznikiem nr 13 do ustawy) odpowiada solidarnie razem z dostawcą za jego zaległości podatkowe (w części podatku proporcjonalnej do dostawy wykonanej na rzecz nabywcy). Muszą być spełnione jednak określone warunki:

  • wartość towarów (z załącznika nr 13 do ustawy), które zostały nabyte od jednego dostawcy w danym miesiącu przekroczyła kwotę 50 000zł (bez kwoty podatku) i
  • w chwili dostawy tych towarów podatnik wiedział bądź miał podstawy (uzasadnione) do tego, aby przypuszczać, iż całościowa kwota podatku, która przypada na dostawę towarów bądź jej część nie będzie wpłacona do US.

Wszelkie szczegółowe warunki i wyjątki opisane są w Dziale Xa Ustawy o VAT.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 10.09.2019

Odpowiedzialność solidarna