Mikro, mali i średni przedsiębiorcy – podstawowe definicje

Zgodnie z ustawą z dnia Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wyróżnia się podstawowe następujące definicje przedsiębiorców:

  1. Mikroprzedsiębiorcy
  2. Mali przedsiębiorcy
  3. Średni przedsiębiorcy

Poniższa tabela przedstawia warunki, które musza być spełnione łącznie, aby przynależeć do danej grupy przedsiębiorców.

mikro mali i średni przedsiębiorcy

Przeliczenie na złote następuje według średniego kursu, który ogłasza Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roku obrotowego, który jest wybrany do określenia statusu przedsiębiorcy. Średnioroczne zatrudnienie przeliczane jest na pełne etaty. Nie brani są pod uwagę pracownicy przebywający na urlopach takich jak: ojcowski, macierzyński, wychowawczych czy urlopach na warunkach macierzyńskiego. Dodatkowo nie uwzględnia się osób, które zostały zatrudnione w celu przygotowania zawodowego.

Jeżeli przedsiębiorca funkcjonuje krócej niż rok, wówczas dokonuje się szacunku danych, z ostatniego okresu, który przedsiębiorca udokumentował.

mali i średni przedsiębiorcy