Lean management – czym jest? Jak powstała strategia Lean? Jakie korzyści i metodologie?

Lean management co to jest?

Założeniem metody lean management jest identyfikacja oraz eliminacja dostrzegalnego marnotrawstwa. Strategia lean to stworzenie w przedsiębiorstwie warunków, w których pracownicy i liderzy realizują wspólnie kontekst biznesowy z uwzględnieniem eliminacji marnotrawstwa. Lean skupia się na maksymalizacji wartości dla klienta z jednoczesnym minimalizowaniem strat, czyli zmniejszenie nakładów pracy i wykorzystania w przedsiębiorstwie materiałów.

program do faktur 2023

W przedsiębiorstwie, które stosuje lean pracownicy oraz kadra zarządcza skupiają się na oferowanych produktach oraz usługach tak aby spełniały one oczekiwania klientów, było przygotowane na czas, w odpowiedniej ilości a przy tym wewnętrznie brane są pod uwagę wszystkie aspekty, które wiążą się z produktem/usługą mogące powodować błędy czy marnotrawstwa. Lean to ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego, dostarczenia produktu czy świadczenia usługi dla klienta. Liczy się wizja, misja firmy, jej rozwój, ciągła identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa. Lean to stałe podnoszenie jakości i doskonalenie wewnętrznych procesów. Metoda lean management zrewolucjonizowała podejście do zarządzania przedsiębiorstwem na całym świecie. Firma, której zależy na konkurencyjności powinna zastanowić się nad wdrożeniem koncepcji w biznesie

Jak powstała strategia lean?

Strategia myślenia i zarządzania przedsiębiorstwem jaką jest lean kojarzona jest głównie z przemysłem ciężkim. Koncepcja lean management wywodzi się z Japonii, a jej pionerem była spółka Toyota Motor Company. Nowe podejście do wytwarzania produktu, zwiększenie elastyczności, wydajności, eliminacja marnotrawstwa oraz ciągle doskonalenie doprowadziło spółkę do sukcesu. Produkcja krajowa przerodziła się w globalną. System opracowany przez japońską spółkę – TPS (Toyota Production System) miał u swojej podstawy dwa filary: Just in Time (JiT) oraz Jidoka. Pierwszy z nich zakładał dostawy dokładnie na czas. Przedsiębiorco produkowało produkty, na które zgłaszane był popyt i w odpowiedniej ilości. Jidoka z kolei wiązała się z zaprojektowaniem systemów, które pozwalały wykrywać błędy produkcyjne, odstępstwa od przyjętych standardów oraz w odpowiednim czasie je wyeliminować.

Korzyści z lean management

Lean management to inaczej szczupła, zwinna produkcja. Wprowadzenie koncepcji w firmie wiąże się z optymalizacją wykorzystania posiadanych zasobów, eliminacją strat, wsparciem w realizacji wytyczonych celów. Lean to sposób myślenia, w którym firma skupia się na wewnętrznej współpracy pracowników, wspólnego zaangażowania ich do wypracowania wyższej efektywności, redukcji kosztów i osiągnięcia zysku.

Podstawowe korzyści z lean to chociażby:

 • stworzenie długofalowej koncepcji planowania działań (stałe i powtarzalne procedury pracy),
 • eliminacja strat i marnotrawstwa zasobów produkcyjnych, surowców, zasobów ludzkich, redukcja kosztów, czynności i działań, które nie wnoszą wartości dodanej do przedsiębiorstwa,
 • identyfikacja błędów i odstęp od standardów (wprowadzenie kontroli jakości),
 • wprowadzenie płynnego oraz ciągłego procesu produkcyjnego (w tym zasad jego kontroli),
 • nieustanne uczenie się pracowników oraz rozwój organizacji,
 • kształtowanie liderów (przesunięcie ciężaru podejmowania ważnych decyzji biznesowych na większą liczbę wykwalifikowanych pracowników),
 • budowanie zaangażowanie zespołu i współpracy.

Metodologie lean

W ramach koncepcji lean istnieje wiele metodologii zarządzania przedsiębiorstwem. Należą do nich chociażby:

 • JiT (Just in Time) – dostarczenie materiałów i surowców dokładnie na czas i takiej ilości jaka jest wymaga, co pozwala zmniejszyć zapasy, zredukować koszt magazynowania i przechowywania materiałów czy surowców,
 • 5S – stworzenia miejsca pracy dobrze zorganizowanego, skrót oznacza: sortowanie, systematykę, sprzątanie, standaryzację, samodoskonalenie (samodyscyplinę),
 • Six Sigma – ciągle doskonalenie procesów, monitorowanie i kontrola, zapobieganie niezgodnością, błędom, odstępstwom w procesach,
 • Kanban – system sterowania produkcją, planowania jej procesu i kontroli przebiegu, zakłada brak opóźnień, zapasów, braków, kolejek, bezczynności, przemieszczeń, zbędnych operacji,
 • SMED – szybkie przezbrojenie, minimalizacja czasu przestoju maszyny, gdy konieczna jest wymiana zepsutej części, przygotowanie zamienników, gdy maszyny jeszcze pracuje
 • Poka-Yoke – podejście do błędów i pomyłek jako tych, które nie wynikają z błędów ludzi lecz wprowadzonych wcześniej procesów, przygotowanie warunków, które nie pozwolą na błąd.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 02.03.2023

Lean management