Koszty ogólnego zarządu w UoR – definicja i przykłady

Prowadząc firmę bardzo ważna jest kontrola ponoszonych kosztów. Wydatki związane z wytworzeniem i sprzedażą określonych produktów i usług to nie jedyne koszty, jakie znaleźć można w przedsiębiorstwie. Oprócz nich występują chociażby koszty ogólnego zarządu. Czym one są? Przykłady takich kosztów poniżej.

Czym są koszty ogólnego zarządu?

program do faktur 2023

Koszty ogólnego zarządu to pozycja, którą przedsiębiorca znajdzie w rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym obok kosztów: działalności podstawowej (produkcji), wydziałowych, zakupu i sprzedaży. To koszty, które nie są bezpośrednio związane z produkcją (nie są zaliczane do kosztów wytworzenia produktu) i stanowią ważną dla firmy grupę wydatków. Koszty zarządu wpływają na wynik finansowy firmy. Są kosztami pośrednimi związanymi z obsługą, utrzymaniem, administrowaniem, zarządzaniem czy kierowaniem i organizacją jednostki rozumianej jako całe przedsiębiorstwo.

Koszty zarządu wystąpią w jednostce, które prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości. Przedsiębiorca spotka się z nimi w przypadku prowadzenia wielu różnych zakładów (oddziałów), które wchodzą w skład jednostki i które to prowadzą odmienne przedmioty działalności. 

Jak podzielić koszty ogólnego zarządu?

Wyróżnia się podział kosztów ogólnego zarządu na dwie podgrupy: ogólnoprodukcyjne oraz administracyjno-gospodarcze. Do ostatniej zaliczyć można chociażby koszty:

 • płac i narzutów na płace pracowników zarządu, 
 • szkoleń i podróży służbowych pracowników zarządu,
 • usług pocztowych czy telefonicznych,
 • reprezentacji,
 • biurowe takie jak archiwizacja danych czy obsługa rachunkowa,
 • podatków i opłat lokalnych, 

Kosztami ogólnoprodukcyjnymi mogą być koszty:

 • utrzymania budynków oraz pomieszczeń przyzakładowych,
 • szkoleń pracowników, podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dowozu pracowników,
 • komórek, które nie zostały wyodrębnione jako wydziały produkcji pomocniczej np. laboratoria, magazyny ogólnozakładowe.

Kosztami ogólnego zarządu nie będą np. opłaty za zużycie energii, gazu, wody, ogrzewania, czy wynagrodzenia pracowników obsługi.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 29.12.2022

Koszty ogólnego zarządu