Dywidenda co to takiego? Jak ją obliczyć?

Posiadając udziały w spółkach (inwestując w działalności wolne środki pieniężne) przedsiębiorca może liczyć na tzw. dywidendę. Jak wygląda polityka dywidendowa w spółkach? Dywidenda co to takiego? Jak ją obliczyć? Szczegóły w artykule.

Co to jest dywidenda?

Dywidenda to zysk netto (po opodatkowaniu) wypłacany przez firmy akcjonariuszom (w przypadku spółek akcyjnych) lub wspólnikom (w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) w zamian za zainwestowanie w nie wolnego kapitału.

program do faktur 2023

Prawo do udziału w zysku jest jednym z podstawowych praw, które posiadają akcjonariusze i wspólnicy. Spółka może zdecydować, że dywidendą będzie cześć zysku bądź jego całość.

Wyróżnia się dywidendę zwykłą, dodatkową, specjalną oraz likwidacyjna. Pierwsza z nich jest wypłacana regularne bądź nieregularnie. Dywidenda dodatkowa wystąpi, gdy pojawią się dodatkowe zyski. Specjalna dywidenda oraz likwidacyjna wiążą się z zdarzeniami jednorazowymi. W pierwszym przypadku to np. sprzedaż części majątku, natomiast w drugim likwidacja spółki.

Akcjonariusze (bądź wspólnicy) mogą spotkać się z określeniem zaliczki na poczet dywidendy. Owa zaliczka wypłacana jest najczęściej na koniec roku obrotowego. Decyzję o wypłacie podejmuje Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.

Jak wygląda polityka dywidendowa w spółkach? Procedura wypłaty dywidendy.

Zasady odnoszące się do wypłaty dywidendy reguluje statut danej spółki, który musi być zgodny z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA – dla spółek akcyjnych) lub Zgromadzenie Wspólników (ZW – dla spółek z o.o.) podejmuje na podstawie tych przepisów decyzje dotyczące wysokości wypłaty dywidendy oraz jej terminów. Procedura wypłaty dywidendy jest złożona. Konieczne jest spełnienie określonych warunków takich jak chociażby:

  • zakończenie roku obrotowego (możliwa jest jednak zaliczka na poczet dywidendy),
  • stworzenie rocznego sprawozdania finansowego (dla zobligowanych podmiotów dodatkowo konieczność zbadania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta),
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez WZA lub ZW,
  • podjęcie decyzji o podziale zysku i następnie wypłacie dywidendy.

Jak obliczyć dywidendę?

Wypłacana dywidenda nie zawsze ma charakter świadczenia pieniężnego. Uprawnieni do niej przedsiębiorcy mogą otrzymać dywidendę w postaci aktywów np. nieruchomości czy akcji.

Dywidenda to najczęściej zysk netto z poprzedniego roku obrotowego, jednak może ona również zawierać zyski niepodzielone z lat ubiegłych czy środki pochodzące z kapitału rezerwowego lub zapasowego. Dywidenda pomniejszana jest o środki, które muszą być przeznaczone na kapitał zapasowy lub rezerwowy, udziały własne oraz straty, które nie zostały pokryte. Istotne jest, aby dywidenda nie była wyższa niż wypracowany zysk, dlatego przepisy regulują kwestie wypłaty dywidendy. Akcjonariusze czy wspólnicy nie mogą działać na szkodę spółki i hamować jej rozwoju.

Bywają sytuacje, w których zysk netto jest większy niż wysokość wypłaconej dywidendy. Taka sytuacja występuje, gdy akcjonariusze bądź wspólnicy zdecydują, aby części środków nie wypłacać w formie dywidendy, lecz zatrzymać w spółce.

Dywidenda podlega dodatkowemu opodatkowaniu tzw. podatkiem od zysków kapitałowych potocznie zwanym „podatkiem Belki” w wysokości 19 %.

Przykład

Wysokość wypłacanej dywidendy poszczególnym akcjonariuszem nie jest równa i zależy od posiadanych przez nich akcji. Jeżeli zysk do podziału to 1 000 000 zł i na każdą akcję została przeznaczona kwota 5 zł (200 000 akcji), wówczas akcjonariusz, który posiada 1000 akcji otrzyma kwotę 5000 zł, natomiast ten, który posiada ich 300 dostanie 1500 zł.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 05.04.2022

dywidenda co to