Dofinansowanie do BHP

Konkurs ogłoszony przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekt, w którym zwycięzcy otrzymają dofinansowanie na poprawę BHP, czyli:

 • poprawę bezpieczeństwa pracy, 
 • redukcję niekorzystnych oddziaływań szkodliwych czynników pracy czy
 • zmniejszenie zagrożeń wypadków przy pracy bądź chorób zawodowych.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Przedsiębiorcy chcący wziąć udział w konkursie powinni w terminie od 15.07.2019 do 16.08.2019:

 • pobrać dokumenty wymagane do złożenia wniosku w formie elektronicznej ze strony Biuletynu Informacji Publicznej ZUS,
 • szczegółowo zapoznać się z regulaminem konkursu, załącznikami oraz instrukcją wypełnienia wniosku,
 • wypełnić wniosek o dofinansowanie elektronicznie wraz z wymaganymi załącznikami, następnie zapisać je na komputerze,
 • wysłać do ZUS zapisane dokumenty wchodząc na stronę www.prewencja.zus.pl, dodając i wysyłając pliki przez opcję „Wysyłam Wniosek”,
 • prawidłowe przesłanie wniosku do ZUS będzie skutkowało wygenerowaniem potwierdzenia w formacie pdf, które należy wydrukować wraz ze złożoną wersją wniosku o dofinansowanie i załącznikami,
 • wniosek o dofinansowanie należy podpisać i wraz ze stosownymi załącznikami złożyć w placówce ZUS bądź przesłać na adres wskazany w regulaminie konkursu. 

UWAGA!

Aby wniosek został przyjęty i rozpatrzony powinien zostać złożony zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Dodatkowo wygenerowana lista kontrolna na wniosku o dofinansowanie musi być zgodna dla obu wersji (elektronicznej i papierowej). 

Jakie obszary techniczne będą brane pod uwagę przy ubieganiu się o dofinansowanie?

Wśród obszarów technicznych, których będzie dotyczyło dofinansowanie są:

 1. bezpieczeństwo instalacji technicznych, urządzeń, maszyn i miejsc pracy;
 2. urządzania i sprzęt służące:
  a)poprawie bezpieczeństwa pracy:
  -na wysokości, w zagłębieniach oraz innych strefach pracy,
  -w przypadku narażenia na czynniki chemiczne oraz szkodliwe czynniki biologiczne,
  b)ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego,
 3. urządzenia chroniące przed drganiami mechanicznymi oraz hałasem i promieniowaniem  elektromagnetycznym,
 4. urządzenia uzdatniające i oczyszczające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza,
 5. środki ochrony indywidualnej,
 6. oświetlenie stanowisk i miejsc pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 7. ochrona przed elektrycznością statyczną i energią elektryczną.

Jakie firma musi spełnić warunki?

Firmy starające się o dofinansowanie powinny spełnić łącznie następujące warunki:

 • nie zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz z opłacaniem podatków;
 • nie znajdować się w stanie upadłości, w toku postępowania upadłościowego bądź układowego z wierzycielem czy likwidacji, pod zarządem komisarycznym, 
 • nie ubiegać się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania czy jego zwrotu, do którego firma została zobowiązana.

Wyniki konkursu jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostaną ogłoszone do 31.12.2019.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

ZUS dofinansowanie do bhp