+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Amortyzacja jednorazowa

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą korzystają z środków transportu czy maszyn produkcyjnych. Są to tzw. środki trwałe. Razem z pojęciem środków trwałych nie należy zapominać o ich zużyciu i związanymi z nim kosztami. Mowa oczywiście o amortyzacji. W poniższym artykule przybliżona została definicja jednego z jej sposobów. Czym zatem jest amortyzacja jednorazowa? Jakie warunki trzeba spełnić aby z niej skorzystać?

Co to jest amortyzacja jednorazowa? 

Amortyzacja jednorazowa to bardzo korzystny dla przedsiębiorcy sposób rozliczenia całościowo kosztu poniesionego na środek trwały, który został wprowadzony do danego przedsiębiorstwa. Przepisy odnośnie amortyzacji reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych czy Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ewidencji środków trwałych ujmuje się kompletne i zdatne do użytku składniki majątkowe przedsiębiorstwa:

 • dla których przewidywany okres użytkowania przekracza 1 rok, 
 • których użytkowanie dotyczy wyłącznie danej działalności gospodarczej,
 • które zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, bądź są własnością lub współwłasnością dokonującego amortyzację.

Ważne jest aby przy amortyzacji jednorazowej pamiętać o kilka kwestiach:

 • z prawa do amortyzacji jednorazowej w 2020 roku mogą skorzystać mali podatnicy oraz rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej,
 • środek trwały musi należeć do grupy 3-8 KŚT (Klasyfikacji Środków Trwałych) z wyjątkiem samochodów osobowych,
 • wartość początkowa środka trwałego przekracza 10 000 zł (w przypadku środków o niższej wartości nie ma obowiązku ujęcia ich w ewidencji ŚT, a poniesiony koszt można zaksięgować jako koszt uzyskania przychodu),
 • prawo przysługuje w roku podatkowym, w którym środek zostały wprowadzony do ewidencji środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych,
 • limit wysokości kwoty, co do której można zastosować jednorazową amortyzację to w roku 2020 kwota 50 000 euro, czyli 219 000 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym limit ten wzrósł o 5 00 zł. 

Jakie środki trwałe podlegają jednorazowej amortyzacji a jakie nie?

W grupie 3-8 KŚT, środkami trwałymi, które podlegają amortyzacji jednorazowej są:

 • maszyny energetyczne i kotły,
 • urządzenia, maszyny i aparaty ogólnego zastosowania,
 • aparaty, maszyny i urządzenia specjalistyczne,
 • urządzenia techniczne,
 • środki transportu (wyłącza się z tej grupy samochody osobowe),
 • przyrządy, narzędzia, wyposażenie i ruchomości, które nie zostały sklasyfikowane.

Przedsiębiorca nie może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla budynków i lokali, czy spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Amortyzacji jednorazowa nie dotyczy również obiektów inżynierii wodnej i lądowej.

Kiedy rozpocząć jednorazową amortyzację?

Przedsiębiorca powinien rozpocząć amortyzację w miesiącu, który następuje po tym w którym miało miejsce wprowadzenie danego środka trwałego do ewidencji.

Jak wygląda amortyzacja jednorazowa nowych środków trwałych?

W przypadku fabrycznie nowych środków trwałych przedsiębiorca, który nie zalicza się do małych podatników może przeprowadzić jednorazową amortyzację do kwoty 100 000 zł. Kwota ta zawiera sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wpłat na poczet nabycia ŚT, która została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Z możliwości jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych ŚT skorzysta firma, dla środków trwałych z grupy 3-6 KŚT oraz 8. Wyłączeniu podelgają środki z gruby 1-2 KŚT oraz wszystkie środki transportowe. Chcąc dokonać jednorazowej amortyzacji środków trwałych należy pamietać o limicie kwoty:

 • wartości początkowej jednego nowego środka trwałego, czyli minimum 10 000 zł,
 • sumy wartości początkowej conajmniej dwóch środków trwałych przewyższającej kwotę 10 000 zł (gdzie każdy z środków trwałych ma wartość początkową większą niż 3 500 zł).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 02.06.2020

amortyzacja jednorazowa