+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Ulga za złe długi w 2019

Ulga za złe długi to nic innego jak możliwość skorygowania przez czynnego podatnika VAT podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczonych usług na terenie kraju. Korekta dotyczy kwoty wierzytelności w całości bądź jej części, dla których uprawdopodobniono nieściągalność. 

Sformułowanie uprawdopodobnionej nieściągalności zostało uregulowane w Ustawie o VAT w art. 89a ust. 1a: „nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.”

Podatnik, który rozlicza się z VAT, ma prawo do skorzystanie z ulgi za złe długi i otrzymania zwrotu podatku VAT w szybszym terminie, niż było to jeszcze w roku 2018. Wówczas okres ten wynosił 150 dni. Skrócenie do 90 dni jest korzystną zmianą dla wszystkich przedsiębiorców. 

Aby móc skorzystać z ulgi, wymagane jest spełnienia kliku warunków, a mianowicie:

  • podatnik, na rzecz którego jest dokonana dostawa towaru czy świadczenie określonej usługi jest czynnym podatnikiem VAT, nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego bądź w trakcie likwidacji,
  • na dzień, który poprzedza dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której odbywa się korekta wierzyciel oraz dłużnik są czynnymi podatnikami VAT, a także dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego bądź w trakcie likwidacji,
  • faktura, która dokumentuje wierzytelność, została wystawiona w ciagu 2 ostatnich lat, liczonych od końca roku jej wystawienia.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden kluczowy warunek – aby dokonać korekty podatku należnego i podstawy opodatkowania, w rozliczeniu za okres, w którym wierzytelność jest nieściągalna i uznana za uprawdopodobnioną, wierzytelność nie może zostać uregulowana bądź zbyta w jakiejkolwiek formie przed dniem złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej.  

Złożenie deklaracji podatkowej, w której przedsiębiorca korzysta z ulgi za złe długi nakłada na podatnika obowiązek zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o korekcie, jej kwocie, a także danych dłużnika w postaci druku VAT-ZD.

Jeżeli wierzytelność, która była przedmiotem korekty deklaracji i skorzystania z ulgi za złe długi zostanie odzyskana lub zbyta w jakiejkolwiek formie po złożeniu deklaracji podatkowej w całości lub w części, wówczas wierzyciel zobowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w odniesieniu do uregulowanej lub zbytej kwoty w rozliczeniu za okres, w którym miało miejsce to uregulowaniu lub zbycie.

W naszych programach do faktur bez problemu będziesz kontrolować terminy płatności. Przetestuj wersje demo i poznaj przydatne funkcje Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

ulga za złe długi