Sukcesja podatkowa

W przedsiębiorstwach zachodzi coraz więcej zmian. Przybierają one charakter prawnych modyfikacji zakresu działalności, formy prawnej czy np. połączenia kilku spółek.  Przedsiębiorca może spotkać się z wówczas z pojęciami fuzji czy przekształcenia spółki. Obok tych zagadnień pojawi się również sukcesja podatkowa. Czym ona jest? Co oznacza sukcesja podatkowa w praktyce? Szczegóły poniżej.

Co to jest sukcesja podatkowa?

program do faktur 2023

Sukcesja podatkowa wystąpi wtedy, gdy dany podmiot na mocy jednego konkretnego zdarzenia prawnego przejmuje wszelkie uprawnienia oraz jest obciążony takimi samymi obowiązkami co jego poprzednik, znajduje się w tej samej pozycji prawnej. Sukcesja podatkowa w prawie podatkowym ma miejsce w przypadku spadkobrania, przekształcenia spółek lub fuzji, przejęcia czy podziału spółek. To przejście wszelkich praw i obowiązków z jednego podmiotu na drugi.

O następcach prawnych mówi art. 93 Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z nim za następców praw i obowiązków prawnych uznaje się każdą przyłączoną lub przejętą osobę prawną, spółkę osobową, kapitałową spółkę handlową czy osobową spółkę handlową. Sukcesja podatków odnosi się do wszystkich podatników, niezależnie od tego czy spoczywa na nich nich nieograniczony czy ograniczony obowiązek podatkowy.

Co w praktyce oznacza sukcesja podatkowa?

Podatnik przejmujący prawa i obowiązki swojego poprzednika podatkowego ma prawo uwzględnić w rozliczeniach podatkowych uzyskane wcześniej przychody oraz poniesione koszty. Ponad to możliwa jest korekta rocznego zeznania podatkowego. Stosowane są również wszelkie uzyskane przez poprzednika interpretacje podatkowe.

Następca kontynuuje dotychczas stosowaną metodę amortyzacji oraz jest zobowiązany do zapłaty wszystkich należności podatkowych, które dotyczyły jego poprzednika. Podatnik znajdując się w sytuacji prawnej poprzednika jest stroną postępowania podatkowego, jeżeli takie zostało wszczęte. Tym samym ma one prawo do składania skarg, zażaleń, wyjaśnień, odwołań czy wniosków dowodowych.

W przypadku podatku VAT podatnik jest uprawniony do obniżenia podatku należnego VAT o VAT naliczony, gdy na to pozwalają faktury. Możliwe są również korekty faktur VAT, które zostały wystawione przez poprzednika. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 06.05.2022

sukcesja podatkowa