Przychód a dochód – podstawowe pojęcia

Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych. Dzień 30 kwietnia jest granicznym terminem jeżeli chcemy rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych. W dokumentach z pewnością spotkamy się z pojęciami przychodów i dochodów. Bardzo często słowa te uznawane są za tożsame. Należy jednak pamiętać iż są to dwa różne pojęcia. Poniżej przybliżamy rozbieżności między pojęciami przychód a dochód.

Czym jest przychód?

Pojęcie przychodu z działalności gospodarczej oznacza wszystkie należne kwoty pieniężne, choćby nie zostały one jeszcze faktycznie otrzymane. W przypadku podatników, którzy nie są zwolnieni z VAT dodatkowo te kwoty pieniężne pomniejszane są o wysokość podatku należnego. Przychodem staje się więc kwota wszystkich należnych środków pieniężnych ze sprzedanych towarów i usług w wartości netto. Liczy się data wystawienia faktury, to wówczas powstaje przychód należny, choćby nie został faktycznie otrzymany. Przychodem jest każdy wpływ, do którego wystawiono fakturę, paragon czy dowód sprzedaży.

Czym jest dochód?

Dochód jest kwotową różnicą pomiędzy wszystkimi należnymi przychodami i kosztami ich uzyskania. Przychód zawsze powinien być większy jak koszt jego uzyskania aby można było mówić o dochodzie. Przedsiębiorca który posługuje się pojęciem dochodu ma na uwadze czysty zysk, który otrzymuje z przeprowadzonych transakcji. Jak widać dochód jest ściśle powiązany i zależny od przychodu.

Czym jest koszt uzyskania przychodu?

Za koszt uzyskania przychodu uznaje się wszystkie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia danego przychodu, jego zachowania czy zabezpieczenia. Istotne jest aby poniesione koszty były związane z prowadzoną działalnością. Należy pamiętać, że nie wszystkie koszty uznawane są za poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Dotyczy to np. tzw. kosztów zawinionych przez podatnika typu, kary umowne czy odsetki karne.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

przychód a dochód