Przedstawiciel podatkowy – kim jest?

Ustawa o VAT w określonych przepisami sytuacjach nakłada na podatnika obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Ta sama ustawa daje również możliwość wyboru czy przedstawiciel podatkowy zostanie ustanowiony. Poniżej przybliżamy definicje przedstawiciela podatkowego oraz sytuacje jego ustanawiana zgodnie z art. 18a-18d Ustawy o VAT .

Na kim spoczywa obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego?

Obowiązkowi ustanowienia przedstawiciela podatkowego podlega podatnik:

1. będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą, której siedziba lub stałe miejsce znajduje się poza terytorium państwa członkowskiego oraz

2. podlegający obligatoryjnie zarejestrowaniu się jako czynny podatnik VAT.

UWAGA!

W drodze rozporządzenia Minister właściwy ds. finansów publicznych ma możliwość wskazania przypadków, w których przedstawiciel podatkowy nie będzie musiał być ustanowiony w odniesieniu do pkt 1. z uwzględnieniem konieczności prawidłowego rozliczenia podatku przez wskazane w pkt 1. podmioty.

Kto ma możliwość ustanowienia przedstawiciela podatkowego?

Dobrowolność ustanowienia przedstawiciela podatkowego dotyczy podatnika, którego działalność gospodarcza ma siedzibę lub miejsce stałej działalność na terytorium państwa członkowskiego różnym od terytorium kraju.

Kto ma możliwość być przedstawicielem podatkowym?

Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba prawna, fizyczna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

  • jest podatnikiem VAT zarejestrowanym jako czynny lub podatnik VAT UE,
  • ma siedzibę prowadzonej działalności na terenie kraju,
  • jest uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o przepisy o rachunkowości bądź zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego w oparciu o przepisy o doradztwie podatkowym,

UWAGA!

Ostatni przepis nie ma zastosowania dla agencji celnych dokonujących na terytorium kraju importu towarów przeznaczonych na obszar państwa członkowskiego, innego niż kraj. Wywóz musi być dokonany przez importera towarów na podstawie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

  • w ciągu ostatnich 24 miesięcy:
    – osoba fizyczna, wspólnik spółki handlowej nieposiadającej osobowości prawnej lub cywilnej, główny księgowy czy członek władz zarządzających nie została skazana prawomocnie za popełnienie przestępstwa skarbowego (na podstawie Ustawy Kodeks karny skarbowy),
    -nie zalegała z płatnościami podatków stanowiących dochód budżetu państwa (wysokość przekraczająca 3 % kwoty należnych zobowiązań podatkowych w odniesieniu do każdego zobowiązania oddzielnie za okres, którego zaległość dotyczy).

UWAGA!
Ostatni warunek jest spełniony wraz z uregulowaniem zaległości wraz z należnym i odsetkami za zwłokę w terminie do 30 dni od powstania zaległości. Uregulowana zaległość w ciągu 24 ostatnich miesięcy nie może dotyczyć więcej jak dwóch okresów rozliczeniowych dla poszczególnych podatków.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

przedstawiciel podatkowy