+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Faktura RR Small Business – Program do faktur ryczałtowych 2022

Program do wystawiania faktur VAT dla rolnika ryczałtowego. Faktura RR i więcej!

Co to jest faktura VAT RR?

Każdy przedsiębiorca, będący czynnym płatnikiem VAT, nabywający płody rolne od rolnika ryczałtowego, jest ustawowo zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej transakcję. Faktura RR wystawiana jest więc przez kupującego, który nabywa towary rolne. Faktura VAT-RR od rolnika ryczałtowego powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach (oryginał należy przekazać dostawcy produktów). Rolnikiem ryczałtowym nazywa się tego, który dostarcza produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze i korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3.

Jakie dane powinna zawierać faktura ryczałtowa?

Uregulowanie danych, które powinny znaleźć się na fakturze VAT RR znajduje się w art. 116 Ustawy o VAT.  Zgodnie z tym przepisem faktura VAT RR  powinna zawierać takie dane, jak:

 • imię i nazwisko (lub nazwę albo nazwę skróconą) oraz adres dostawcy i nabywcy poduktów rolnych,
 • PESEL lub numer identyfikacji podatkowej zarówno nabywcy jak i dostawcy,
 • datę nabycia oraz wystawienia faktury,
 • numer faktury,
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • ceny jednostkowe produktów oraz ich wartość (bez i z wartością zryczałtowanego zwrotu podatku),
 • stawkę i kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • ilość nabytych produktów wraz z jednostkami miary,
 • oznaczenie klasy bądź jakości nabytych produktów,
 • całościową kwotę ogółem wraz z podatkiem wyrażoną słownie i cyfrowo,
 • czytelne podpisy osób, które zostały uprawnione do otrzymania faktury i jej wystawienia bądź podpisy wraz z imionami i nazwiskami tych osób.
Faktura VAT RR powinna być rówież opatrzona zapisem: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.”

Zmiana zasad wystawiania faktur VAT RR

Od 01.09.2019 zmieniły się zasady wystawiania faktur VAT RR, które dokumentują nabycie płodów rolnych od rolników ryczałtowych.

Zgodnie z nowymi przepisami od 01.09.2019:

 • na fakturze VAT RR nie musi wystąpić numer dowodu osobistego dostawcy,
 • w przypadku umów kontraktacji lub innych, których charakter jest podobny, składane przez dostawcę produktów oświadczenie będzie mogło być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to może być wystawione, podpisane, a następnie przesłane w formie elektronicznej (konieczne będzie wówczas opatrzenie przez składającego oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 • faktura VAT RR będzie mogła być wystawiona, podpisana (z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) i przesłana elektronicznie, jeżeli zgodzi się na to dostawca,
 • termin zapłaty należności nie będzie wynosił już 14 dni i wpływał na prawo do zwiększenia przez nabywcę naliczonego podatku o zryczałtowany zwrot podatku. Istotna będzie data zapłaty, gdzie nabywca w tym okresie będzie miał możliwość zwiększenia podatku VAT naliczonego o zryczałtowany zwrot VAT,
 • płatność za produkty rolne będzie można przeprowadzić oprócz rachunku bankowego również za pomocą rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w której rolnik jest członkiem,
 • oryginały faktur VAT RR, kopie oświadczeń oraz te wystawione i przesłane elektronicznie rolnik ryczałtowy jest zobligowany przechowywać przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura.

Faktura RR – program  do łatwego jej wystawienia to Faktura RR Small Business

Decydując się na korzystanie z naszego programu do wystawiania faktur VAT RR, zyskujesz gwarancję, że nie pominiesz żadnych kluczowych danych, a dokument będzie w pełni wartościowy.

Dlaczego warto?

 • z łatwością poprowadzisz kartotekę klientów i towarów,
 • szybko wystawisz fakturę RR,
 • zyskasz możliwość definiowania własnych form płatności,
 • stworzysz niezbędne rejestry,
 • przypiszesz potrzebne numery rachunków bankowych do każdego z rolników dodanych do kartoteki,

Zyskujesz możliwość korzystania z pomocy technicznej oraz dożywotnią (przypisaną do numeru NIP Twojej działalności) licencję na korzystanie z programu.

Program do wystawiania faktur RR Small Business – możliwości

W programie oprócz podstawowych danych firmy można dodać swoje logo. Będzie ono wówczas widoczne na wydruku dokumentów.

faktura vat rr

Program pozwala również na ustawienie:

 • wyglądu rejestru i wyglądu wydruku faktur,
 • funkcji wysyłania faktur e-mailem,
 • stopki drukowanej na fakturze.
faktura rr

W programie bez problemu można wystawić fakturę VAT RR czy fakturę korektę. Dodatkowo dostępne są też zestawienia pobranych kwot na dowolny fundusz np. Fundusz Promocji Mleka.

rr

Chcesz poznać inne nasze programy do faktur? Zapraszamy do darmowego testowania!