Odwrotne obciążenie VAT w Faktura Small Business i FSB HANDEL

UWAGA! Z dniem 01.11.2019 Ustawa o VAT uchyla zapisy o stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia pomiędzy podmiotami krajowymi na rzecz nowych w zakresie split payment. Nasze programy do fakturowania są przygotowane na wprowadzane zmiany w regulacjach. Więcej możesz przeczytaj pod linkiem: Obowiązkowy split payment – zmiany.

Poniższe informacje obowiązują do 31.10.2019.

Odwrotne obciążenie VAT funkcjonuje w polskich przepisach podatkowych już od kilku lat, jednakże od stycznia 2017 roku lista towarów objętych tym podatkiem została rozszerzona. Co więcej, do listy tej zostały dodane także niektóre usługi.

Na czym polega odwrotne obciążenie VAT?

Zwykle to na sprzedawcy ciąży obowiązek rozliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku za sprzedane towary lub wykonane usługi. Kupujący ma wliczony VAT w cenę zakupu, więc rozliczanie podatku go nie interesuje. Sprawa wygląda nieco inaczej, gdy firma będąca płatnikiem VATu kupuje artykuł lub zleca pracę widniejącą na liście towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem VAT. Wówczas obowiązek rozliczenia i odprowadzenia podatku jest przerzucany ze sprzedawcy na nabywcę.

Jakich towarów/usług dotyczy odwrotne obciążenie VAT?

Do tej pory załącznik nr 11 do ustawy o VAT określający grupy towarów objęte odwrotnym obciążeniem zawierał m.in.: złom, odpady, surowce wtórne, pręty, blachy itp.

Od stycznia 2017r. do produktów za które odpowiedzialność rozliczenia podatku ponosi nabywca dołączyły:

  1. nieobrobione plastycznie srebro, ewentualnie w postaci półproduktu lub proszku;
  2. nieobrobione plastycznie złoto, ewentualnie w postaci półproduktu lub proszku o próbie mniejszej niż 325;
  3. biżuteria oraz jej części i pozostałe wyroby jubilerskie ze srebra, złota o próbie mniejszej niż 325 i platerowane metalem szlachetnym;
  4. procesory – mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT objęta zostanie sprzedaż tych produktów po przekroczeniu limitu kwotowego 20tys. zł;
  5. niektóre usługi budowlane – w celu opisania ich dołączono załącznik nr 14, w którym wymienione są m.in.: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszalnych, rozbiórką i burzeniem, przygotowaniem terenu pod budowę, roboty malarskie i wiele innych.

Odwrotne obciążenie VAT w Faktura Small Business i FSB HANDEL

Są 2 sposoby wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem VAT w zależności od tego czy chcemy pokazywać kolumnę VATu czy nie. W obydwu zaczynamy tak samo, czyli wchodzimy w Nową fakturę, wybieramy kontrahenta, zmieniamy inne dane (formę płatności, daty itp.) jeśli istnieje taka konieczność i dodajemy pozycje. I teraz:

  1. Jeśli nie chcemy kolumny VATu na fakturze, to w polu Płatność zaznaczamy checkbox ‘odwrotne obciążenie VAT’. Wówczas na wydruku jest tylko cena i wartość netto, a VAT znika.
  2. Jeśli chcemy kolumnę VATu na fakturze, to po wybraniu pozycji należy przypisać jej stawkę VAT OO. Wówczas na wydruku widnieje kolumna VATu ze stawką OO – odwrotne obciążenie oraz wartość brutto.

W obydwu przypadkach pojawia się dopisek ‘Odwrotne obciążenie VAT’. Należy jednak pamiętać, że sam dopisek nie powoduje przeniesienia obowiązku rozliczenia VATu na nabywcę. Muszą być spełnione pozostałe wymogi dotyczące odwrotnego obciążenia, czyli towar lub usługa muszą znajdować się na odpowiedniej liście. Tak samo nieumieszczenie dopisku na fakturze nie zwalnia nabywcy z rozliczenia z fiskusem.