Inwentaryzacja inaczej remanent, spis z natury – czym jest?

Co to jest inwentaryzacja?

Kończący się rok jest zawsze dla przedsiębiorcy czasem szczególnie ważnym pod względem wypełnienia obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji. To dzięki niej właściciel firmy jest w stanie określić posiadane stany magazynowe.

program do faktur 2023

Co to inwentaryzacja (remanent, spis z natury)?

Powszechnie znany remanent to nic innego jak inwentaryzacja lub po prostu spis z natury. Podczas niego spisywany jest rzeczywisty stan magazynowy. Następnie dochodzi do porównania stanu posiadanego majątku ze stanem widocznym w dokumentach księgowych (faktury, umowy kupna-sprzedaży) potwierdzającym nabycie danego produktu czy towaru.

Jeżeli okaże się, że występują różnice wówczas należy wprowadzić odpowiednie korekty stanów zgodnie z właściwymi przepisami praw oraz regułami przyjętymi w danym przedsiębiorstwie. Obowiązek przeprowadzania spisu z natury reguluje Ustawa o rachunkowości, w której to widnieje zapis o obligatoryjnym corocznym remanencie w przypadku przedsiębiorstw prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Jaki jest zakres inwentaryzacji?

Inwentaryzacja, spis z natury dotyczy przede wszystkim:

 • towarów handlowych,
 • materiałów podstawowych i pomocniczych,
 • produkcji w toku,
 • półwyrobów,
 • wyrobów gotowych a także
 • braków i odpadów.

Jakie dane muszą znaleźć się w spisie z natury?

Dane, które obowiązkowo powinny znaleźć się w remanencie to:

 • data sporządzenia spisu,
 • nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela,
 • numer pozycji arkusza spisu,
 • jednostka miary,
 • cena jednostkowa dla zakupu podana w złotych i w groszach,
 • dokładne określenie nazwy towaru i innych elementów, które są objęte spisem,
 • ilość potwierdzona w czasie inwentaryzacji,
 • łączna wartość spisu,
 • wartość wynikająca z pomnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • klauzula „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób, które sporządziły inwentaryzację i w niej uczestniczyły,
 • podpis właściciela firmy lub współwłaścicieli.

Co zyskujemy przeprowadzając remanent?

Przeprowadzenie remanentu chociaż wiąże się z dodatkowymi czynnościami, przynosi firmie wiele korzyści. Przedsiębiorstwa zna swoje stany magazynowe, jest świadome braków lub ewentualnych nadwyżek. Jest wymiernym przedstawieniem rocznego dochodu firmy.

Dodatkowe informacje znajdziesz we wpisie: Inwentaryzacja – koniec roku coraz bliżej.

inwentaryzacja