Faktura imienna – definicja i terminy

Przedsiębiorcy wystawiają różnego rodzaju dokumenty sprzedażowe, które potwierdzają przeprowadzenie danej transakcji. Co w przypadku, gdy sprzedaż nie jest prowadzona pomiędzy dwiema firmami, lecz firmą a osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej? W tej sytuacji ważnym dokumentem staje się faktura imienna. Czym ona jest? Jakie dane zawiera? Kiedy jest wystawiana? Więcej w artykule.

Co to jest faktura imienna? Jakie są terminy na wystawienie faktury imiennej?

program do faktur 2023

Faktura imienna to dokument, który powstaje w wyniku transakcji sprzedaży, która zachodzi w firmie, odbiorcą jest osoba fizyczna nie posiadająca działalności gospodarczej. Często wystarczy zwykły paragon fiskalny, jednak zgodnie z obowiązującymi regulacjami (art. 106b ust. 3 ustawy o VAT) w przypadku, gdy nabywca produktu zażąda wystawiania faktury to sprzedawca nie może mu tego odmówić. Wystawiana jest wówczas faktura VAT na nazwisko nabywcy. Faktura imienna nie musi zawierać numeru NIP. Sprzedawca wystawia taki dokument na żądanie nabywcy obligatoryjnie w terminie do 3 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym miało miejsce dostarczenie towaru bądź wykonanie usługi. Termin ten dotyczy również otrzymania całości lub części zapłaty.

Faktura imienna powinna być wystawiona nie później niż 15 dnia:

  • miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż (istotne jest tutaj spełnienie warunku zgłoszenia przez klienta żądania wystawienia dokumentu do końca tego miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż),
  • licząc od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli to żądanie zostało zgłoszone w kolejnym miesiącu od tego, w którym miała miejsce sprzedaż.

Faktura imienna jest wiec potwierdzeniem przeprowadzenia transakcji pomiędzy firmą a osobą fizyczną nieposiadającą działalności gospodarczej i tylko wtedy wystąpi. Najczęściej faktura imienna sporządzana jest przez przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Jakie dane zawiera faktura imienna?

Chociaż dokument ten zawiera elementy potrzebne do wystawiania faktury VAT, to jednak nie wszystkie z nich. Na fakturze imiennej nie musi bowiem znaleźć się numer NIP klienta. Z widocznych elementów będzie:

  • numer faktury,
  • data wystawienia i dokonania sprzedaży (w przypadku gdy jest inna niż data wystawienia faktury),
  • informacja o wystawcy (nazwa firmy, NIP, adres, nr tel. itp.) oraz odbiorcy (imię i nazwisko, adres),
  • nazwa towaru bądź wykonanej usługi, ilość i miara,
  • cena netto oraz brutto,
  • stawka i wysokość podatku VAT,
  • całościowa kwota do zapłaty.

Faktura imienna nie jest skomplikowanym dokumentem a stanowi dowód do udokumentowanie transakcji. Ważne jest, aby pamiętać, iż dokument ten mogą otrzymać osoby pełnoletnie mające zdolność do czynności prawnych. Faktura imienna musi być rozliczona na podstawie dziennej ewidencji sprzedaży lub wyciągu bankowego (w przypadku sprzedaży internetowej). Ewidencjonując sprzedaż należy pamiętać o zachowaniu właściwej numeracji, wskazania daty uzyskania przychodu, jego wartości oraz podsumowania.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 20.01.2022

faktura imienna