Zawiadomienie ZAW-NR

Od 01.01.2020 roku przedsiębiorcy mogą spotkać się z pojęciem zawiadomienia ZAW-NR. Pojęcie ma szczególnie ważne znaczenie jeżeli chce się uniknąć pewnych konsekwencji podatkowych np. solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe w VAT usługodawcy bądź dostawcy.

Czym jest zawiadomienie ZAW-NR

Ministerstwo Finansów opublikowało druk ZAW-NR, czyli zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT (tzw. białej liście podatników). 

Kto i w jakich przypadkach składa zawiadomienie ZAW-NR?

Złożenie zawiadomienia ZAW-NR jest obowiązkiem przedsiębiorcy, który zapłacił przelewem należność za fakturę (która została wystawiona przez podatnika VAT czynnego) na rachunek bankowy wystawcy inny w porównaniu z tym, którym był w Wykazie podatników VAT (białej liście podatników, która wskazuje podmioty zarejestrowane, niezarejestrowane, wykreślone z rejestru VAT bądź do niego przywrócone) na dzień zlecenia przelewu. ZAW-NR może być złożone we własnym imieniu, innej osoby fizycznej bądź innego podmiotu, który nie jest osobą fizyczną. 

UWAGA!

Składając zawiadomienie w formie elektronicznej nie jest potrzebne pełnomocnictwo. Jeżeli ZAW-NR składane jest w imieniu innych podmiotów wówczas konieczne będzie pełnomocnictwo szczególne lub ogólne. 

W jakiej formie i od kiedy można składać zawiadomienie ZAW-NR?

Prawidłowo wypełniony dokument przedsiębiorca może złożyć do urzędu skarbowego (który jest właściwy dla wystawcy faktury) w formie papierowej lub elektronicznej. Ostatnia forma wymaga zalogowania się do strony z użyciem profilu zaufanego. Zgłoszenia zostanie wówczas automatycznie opatrzone elektroniczną kwalifikowaną pieczęcią. Zawiadomienie trzeba złożyć do 3. dni od zlecenia przelewu. 

Jaki jest cel składania zawiadomienia?

Złożenie zawiadomienie pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji podatkowych. Przedsiębiorca, który złoży ZAW-NR nie będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe usługodawcy bądź dostawcy w VAT związane konkretnie z przedmiotową transakcją. Dodatkowym plusem jest możliwość zaliczenia zapłaty należności, która została dokonana na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do KUP (kosztów uzyskania przechodów) w podatku CIT i PIT.

Jakie informację są wskazywane w zawiadomieniu ZAW-NR?

Przedsiębiorca, który wypełnia formularz ZAW-NR będzie poproszony o wskazanie miejsca, celu składania oraz rodzaj zawiadomienia, a także danych:

  • podatnika,
  • wystawcy faktury wskazanych na fakturze,
  • dotyczących dokonywanych płatności,
  • i podpisu podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 09.01.2020

zawiadomienie zaw-nr