Zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy odgrywa ważną rolę w Polskim systemie podatkowym. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli PIT przez cały rok obliczają i wpłacają zaliczki na podatek dochodowy tak aby móc je później rozliczyć. Co warto wiedzieć o zaliczkach na PIT?

Co to jest zaliczka na podatek dochodowy? Kto ją płaci?

Zaliczka na podatek dochodowy to kwota, którą uiszcza podatnik PIT do odpowiedniego organu podatkowego w ustalonym terminie. Jest to swego rodzaju przedpłata podatku dochodowego. Do jej wyliczania i uiszczania zobligowani się podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i uzyskujący przychody opodatkowane PIT według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu, a także przychody z najmu i dzierżawy. Dla rozliczających się na podstawie karty podatkowej nie ma takiego obowiązku, gdyż ci przedsiębiorcy wpłacają kwotę podatku co miesiąc bądź kwartał. Do zapłaty zaliczek zobligowani są również pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, o dzieło, zlecenie, kontrakt menadżerski lub innej umowy na podstawie której wypłacane jest wynagrodzenie.

Jakie są sposoby rozliczania zaliczki?

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca może rozliczać zaliczki w sposób uproszczony, kwartalnie lub miesięcznie. 

Zaliczka uproszona dotyczy przedsiębiorców, który rozliczają się z zaliczek miesięcznie oraz:

 • ich działalność gospodarcza nie została rozpoczęta w danym roku roku podatkowym, bądź poprzednim,
 • otworzyli działalność dwa lata temu i w poprzednim roku podatkowym nie wykazali straty bądź wyliczony dochód był większy niż 8000 zł,
 • założyli działalność trzy lata temu bądź więcej i w zeznaniach za ostatnie dwa lata nie wykazywali straty lub dochód był większy niż 8000 zł.

W przypadku uproszczonych zaliczek na podatek PIT jej wysokość jest stała i stanowi przez cały rok podatkowy 1/12 podatku, który obliczony jest od dochodu wykazanego w złożonym zeznaniu rocznym.

Zaliczka kwartalna jak sama nazwa wskazuje jest płacona co kwartał. Terminem zapłaty jest 20 dzień miesiąca, który następuje po kwartale, którego dotyczy zapłata. Metoda ta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli działalność oraz są tzw. małym podatnikiem (ich przychody ze sprzedaży za poprzedni rok wraz z kwotą podatku VAT nie były większe niż równowartość 1 200 000 euro). W roku 2020 podatnicy płacący zaliczki kwartalne pierwszą tego typu opłatę mieli obowiązek uiścić do 20.04.2020. 

Zaliczka miesięczna jest wpłacana co miesiąc, a dokładnie do 20 dnia miesiąca, który następuje po tym, którego dotyczy wpłata na zaliczkę. Zasada ta dotyczy również zaliczki płatnej za grudzień danego roku podatkowego, wówczas płatność musi nastąpić do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Istnieje jeden wyjątek od zapłaty zaliczki do 20 stycznia, to sytuacja gdy przedsiębiorca do tego terminy złoży zeznanie podatkowe oraz zapłaci podatek. Zaliczka miesięczna jest dedykowana podatnikom rozliczających się na zasadach ogólnych zgodnie ze skalą podatkową lub podatkiem liniowym oraz prowadzącym podatkową księgę przychodów i rozchodów. 

Zaliczka na podatek dochodowy jak obliczyć?

Co roku przedsiębiorcy muszą rozliczać się z podatku, który wyliczany jest od dochodu będącego nadwyżką przychodów uzyskanych w danym roku podatkowymi nad kosztami. Chcąc wyliczyć kwotę zaliczki do wpłaty za dany kwartał czy miesiąc należy kwotę podatku wyliczonego od początku roku podatkowego pomniejszyć o sumę zaliczek wpłaconych już za poprzednie miesiące. 

Zaliczka na podatek dochodowy według sakli podatkowej

Aby obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy według sakli podatkowej przedsiębiorca powinien zrobić nastepujące kroki:

 • od sumy przychodów uzyskanych od początku roku podatkowego odjąć koszty tak by otrzymać dochód,
 • od kwoty dochodu odjąć ewentualną stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Na tym etapie odejmie się również wszelkie ulgi i odliczenia,
 • otrzymany dochód po odliczenia zaokrągla się do pełnych złotych po to żeby otrzymać podstawę opodatkowania,
 • w sytuacji gdy podstawa opodatkowania jest mniejsza niż 85 528 zł, wówczas otrzymaną kwotę należy pomnożyć przez 17 % (stawka podatku) i odjąć kwotę zmniejszającą podatek. Jeżeli kwotą podstawy przekracza 85 528 zł, wówczas należy jej nadwyżkę pomnożyć przez 32% (stawka podatku) i dodać kwotę 14 539,76 zł oraz odjąć kwotę zmniejszającą podatek. O kwocie tej można przeczytaj więcej tutaj: https://www.mega-tech.com.pl/kwota-wolna-od-podatku-2020/. 
 • od kwoty podatku odjąć sumę zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, wówczas wynikiem będzie podatek należny,
 • od podatku należnego należy odjąć sumę wszystkich należnych zaliczek za poprzednie miesiące, co pozwoli otrzymać kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc. Zaokrągloną kwotę należy wpłacić do Urzędu Skarbowego.

Zaliczka na podatek dochodowy według podatku liniowego

Sposób przeprowadzanie obliczeń zaliczki dla podatku liniowego jest podobny do wyliczeń powyższych dotyczących opodatkowania na zasadach ogólnych. Różnica jaka wystąpi to:

 • w rozliczeniu tym nie można zastosować żadnych ulg i odliczeń od dochodu,
 • podstawa opodatkowania niezależnie od kwoty będzie pomnożona przez 19% (stawka podatku liniowego).

UWAGA!

 1. Jeżeli podatek należny pomniejszony o sumę wszystkich należnych zaliczek da kwotę mniejszą niż 1000 zł, wówczas nie ma obowiązku uiszczania zaliczki. Gdy dojdzie do przekroczenia tej kwoty, wówczas przedsiębiorca uiszcza należną opłatę w Urzędzie Skarbowym.
 2. Gdy zaliczka wyniesie 0 zł, wówczas nie tylko nie ma obowiązku uiszczania zaliczki ale i także informowania o tym właściwych organów podatkowych.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 14.05.2020

Zaliczka na podatek dochodowy