Wezwanie do zapłaty – co to takiego?

Co to jest wezwanie do zapłaty?

Pismo wezwanie do zapłaty używane jest w momencie, gdy dłużnik nie dopełnił formalności związanych z zapłatą należnej kwoty za nabyty od sprzedawcy towar czy usługę.

Wierzyciel w drodze wystosowania wskazanego pisma czyni pierwszy krok do dochodzenia swoich nieściągniętych należności. W ostateczności, gdy zobowiązany do płatności unika zapłaty możliwe jest np. postępowanie sądowe.

program do faktur 2023

Wezwanie od zapłaty – wzór

Wezwanie do zapłaty faktury – oficjalny wzór nie obowiązuje. Jeżeli powstała konieczność przygotowania takiego pisma, wówczas powinno ono zawierać takie elementy jak:

  • dane stron, których dotyczyła transakcja (dłużnika i wierzyciela),
  • data oraz miejsce sporządzenie pisma,
  • kwota należności (całościowa kwota transakcji bądź powiększona o ewentualne odsetki),
  • termin spłaty zobowiązania,
  • numer bankowego rachunku płatniczego, na który powinna nastąpić wpłata zaległej kwoty,
  • podpis osoby sporządzającej i wysyłającej wezwanie do zapłaty,
  • wskazanie jakie czynności zostaną podjęte w wyniku nieuregulowania płatności w terminie.

Wezwanie do zapłaty w programie do fakturowania

Wezwanie do zapłaty wystawisz w naszych programach do fakturowania.

Poniżej wezwanie do zapłaty wzór.

wezwanie do zapłaty wzór
wezwanie do zapłaty