+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Syndyk masy upadłościowej

Syndyk masy upadłościowej to osoba, którą powołuje właściwy pod względem lokalizacji sąd rejonowy. Do jego obowiązków należy przede wszystkim przeprowadzenie likwidacji majątku dłużnika tak, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli konkretnego dłużnika. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby nim zostać. Jakie są jego prawa i obowiązki?

Kim jest syndyk masy upadłościowej?

Syndyk prowadzi postępowanie upadłościowe firm, które znajdują się praktycznie w sytuacji bez wyjścia, jeśli chodzi o wypłacalność. Majątek konkretnego podmiotu likwiduje się w taki sposób, aby możliwe było najpełniejsze zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Syndyk musi dysponować licencją doradcy restrukturyzacyjnego. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi dąży się jednak do tego, aby rozwiązanie przedsiębiorstwa było ostatecznością.

Kto i jak może zostać syndykiem?

Zawód syndyka wykonują osoby, które mają odpowiednie uprawnienia. Może je zdobyć zarówno obywatel Polski, jak i innego państwa europejskiego. Osoba dysponująca wyższym wykształceniem i konkretną wiedzą przystępuje do egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Sprawdzian odbywa się co najmniej dwa razy w roku. Od dnia 1 stycznia 2016 roku zmodyfikowano ustawę o licencji syndyka. Dzięki temu każdy specjalista wykonujący ten zawód stał się automatycznie doradcą restrukturyzacyjnym.

Prawo do wykonywania zawodu syndyka ma osoba, która:

  • ma polskie obywatelstwo lub innego kraju Unii Europejskiej,
  • potrafi posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym wykonanie obowiązków,
  • ma wyższe wykształcenie,
  • nie była karana za żadne przestępstwo,
  • wyróżnia się pełną zdolnością do czynności prawnych,
  • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję, przez co najmniej trzy lata zarządzała majątkiem organizacji postawionej w stan upadłości, firmą lub jej częścią,
  • nie ma jej w rejestrze dłużników Krajowego Rejestru Sądowego,
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu,
  • złożyła egzamin przed komisją powołaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości z pozytywnym wynikiem.

Jakie są prawa i obowiązki syndyka masy upadłościowej?

Podstawowe zadanie syndyka polega na przeprowadzeniu kasacji majątku firmy postawionej w stan likwidacji, a tym samym zaspokojenie potrzeb wierzycieli. W celu realizacji obowiązków zyskuje prawo do otrzymania od organów administracji rządowej, a także samorządów terytorialnych potrzebnych informacji, które ułatwią pracę.

Ponadto specjalista informuje wierzycieli o ogłoszeniu upadłości. Dokonuje także spisu inwentarza i szacuje masę upadłościową. Wśród zasadniczych zadań wymienia się również przygotowanie planu likwidacyjnego, sprawowanie pieczy nad majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, jego sprzedaż, a także opracowanie listy wierzytelności. Na koniec postępowania sporządza się sprawozdanie z wykonanych czynności, rachunkowe, a także końcowe. Projekt składa się u osoby, która nadzoruje zadania syndyka. Jest nią sędzia komisarz.

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym sprowadza się do przeprowadzenia likwidacji majątku firmy znajdującej się w krytycznej sytuacji i ustalenia kręgu wierzycieli, których należy spłacić w toku działania, a także po ustaleniu harmonogramu spłaty.

Syndyk masy upadłościowej to bardzo wymagający zawód. Nie każdy może nim zostać. Potrzebny jest zestaw wielu umiejętności. W tym przypadku należy wykazać się dużą wiedzą, dobrym instynktem, a także znaczną odpornością na stres. Jednakże osoby, które dysponują tym pakietem, mogą czerpać dużą satysfakcję z pracy i uzyskać spełnienie w życiu zawodowym.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 18.08.2020

syndyk masy upadłościowej