Różnice kursowe

Przedsiębiorca, który dokonuje transakcji na terenie Polski i prowadzi księgi rachunkowe, zobowiązany jest do wykazywania w księgach wartości transakcji w walucie polskiej. Często zdarza się jednak, że kontrahentem jest klient z zagranicy i faktura zostaje wystawiona w obcej walucie. Chcąc rozliczyć taką fakturę konieczne jest przeliczenie obcej waluty na walutę krajową, czyli w tym przypadku na złotówki. Sytuacja ta może doprowadzić do powstania różnic znanych jako różnice kursowe.

Co to są różnice kursowe?

Różnice kursowe to najprościej ujmując rozbieżności pomiędzy kwotami faktycznie otrzymanej zapłaty a wartościami widniejącymi na fakturze. Przepisy podatkowe zakładają dwukrotne przeliczenie kursu waluty z waluty obcej na krajową (z uwagi na to, że często moment zapłaty jest inny jak wystawienia faktury), a mianowicie:

  • pierwsze przeliczenie – po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego ten, w którym została wystawiona faktura oraz
  • drugie przeliczenie – po faktycznie zastosowanym kursie przez bank z dnia zapłaty, jeżeli zapłata nastąpiła z rachunku w PLN, bądź po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego, który poprzedza dzień dokonania zapłaty, gdy płatność była wykonana z konta walutowego.

Odejmując kwotę z drugiego przeliczenia waluty od kwoty z pierwszego przeliczenia otrzymany wynik pozwoli ustalić powstałe różnice w kursowach walut. Otrzymanym wynik jest dodatni bądź ujemny. Mogą powstać więc tzw. dodatnie bądź ujemne różnice kursowe.

Co to są dodatnie różnice kursowe?

Dodatnie różnice kursowe to jak sama nazwa wskazuje dodatnia wartość pieniężna, która powstaje w wyniku przeliczenia waluty widocznej na fakturze oraz faktycznie otrzymanej. Definicja ta odnosi się do należności firmy. W przypadku zobowiązań dodatnia różnica kursowa wystąpi gdy na dzień powstania zobowiązania wartość po przeliczeniu jest wyższa niż w dniu zapłaty tego zobowiązania. Możliwa jest jeszcze jedna sytuacja – wartość po przeliczeniu na PLN środków w walucie obcej na rachunku bankowych lub w kasie jest większa na dzień bilansowy w porównaniu z wartością, która była jak środki wpłynęły na rachunek bankowy lub do kasy.

Przedsiębiorstwo, które wykazuje w księgach rachunkowych dodatnie różnice kursowe pokazuje tym samym powstanie przychodu. 

Czym są ujemne różnice kursowe?

W przypadku ujemnych różnic kursowych sytuacja jest odwrotna jeżeli chodzi o wszystkie zależności. Dla należności gdy końcowa wartość zapłaty jest mniejsza, jak ta widoczna na fakturze. W przypadku zobowiązań, gdy wartość zobowiązania wzrosła na dzień bilansowy, natomiast dla środków w kasie czy na rachunku bankowym gdy ich wartość zmniejszyła się. 

Firma, która na dzień bilansowy wykazuje ujemne różnice kursowe zaznacza tym samym iż poniosła koszt. 

Wyznaczenie różnic kursowych jest bardzo ważne szczególnie dla przedsiębiorstw korzystających z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Wszelkie powstałe różnice czy to dodatnie, czy ujemne firma zapisuje w KPIR za pomocą dokumentu księgowego jakim jest dowód wewnętrzny.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 25.05.2020

różnice kursowe