Podatek rolny

Podatek rolny to jedno ze świadczeń, które są opłacane w Polsce. Jeżeli ktoś uzyskuje dochody z działalności rolniczej, to nie są one opodatkowane podatkiem dochodowym. W tym przypadku obowiązkowe będzie rozliczenie z tzw. podatku rolnego. Wszelkie zapisy w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

program do faktur 2023

Kto opłaca podatek rolny? 

Świadczenie pieniężne na podatek rolny ponoszone jest przez takie osoby jak:

 • właściciele gruntów (w tym również wieczyści),
 • posiadacze samoistni gruntów,
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego
 • czy dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego dla gruntów w całości lub w części wydzierżawionych na podstawie zawartej umowy.

Jaka jest podstawa opodatkowania w podatku rolnym?

Podatek rolny dotyczy gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Są to więc:

 • grunty orne,
 • sady,
 • łąki,
 • pastwiska,
 • grunty pod stawami i rowami,
 • rolne zabudowane oraz
 • zadrzewione i zakrzewione.

Wyjątek stanowią grunty, które są zajęte na prowadzenie nierolniczej działalności gospodarczej. W tym przypadku opłaca się podatek od nieruchomości zamiast podatku rolnego. Za działalność rolniczą uznaje np. się produkcję roślin ozdobnych, hodowlę zwierząt czy materiał siewny.

Podatek rolny – stawki

Obowiązują dwie stawki podatku rolnego, czyli równowartość pieniężna:

 • 2,5 kwintala żyta – od 1 hektara przeliczeniowego dla gruntów gospodarstwa rolnego i
 • 5 kwintali żyta – od 1 hektara dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi.

Wysokość stawki podatku jest więc zależna od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, które poprzedzają dany rok podatkowy. W roku 2020 stawka ta wynosi 146,15 zł za 1 hektar przeliczeniowy gospodarstw rolnych oraz 292,30 zł pozostałych gruntów.

Czy występują ulgi i zwolnienia?

W przypadku podatku rolnego w ustawie wymienione są ulgi i zwolnienia takie jak np.: zwolnienia dotyczące użytków rolnych klasy V, VI i VIz oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych czy ulga inwestycyjna z tytułu poniesionych wydatków na np. zakup i instalację urządzeń melioracyjnych czy deszczowni.

Oprócz ustawowych zwolnień i ulg gmina może sama wprowadzić uchwałą inne w podatku rolnym.

Jakie są terminy płatności podatku rolnego?

Podatnicy podatku rolnego zobligowani są o jego zapłaty w 4 ratach (proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego) danego roku podatkowego, czyli do:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września i 
 • 15 listopada.

Płatność może być dokonana gotówkowo w kasie, przelewem na rachunek organu podatkowego lub w drodze inkasa (w przypadku osób fizycznych). Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wówczas wystąpi jedna płatność (w terminie pierwszej raty).

Poszczególne kroki do zapłaty podatku rolnego

Posiadacze gruntów, które podlegają podatkowi rolnemu muszą:

 • wypełnić i złożyć w gminie druk informacja o gruntach w ciągu 14 dni od dnia, w którym nabyto grunty, zaczęto z nich korzystać jako właściciel, zmieniona sposób z ich korzystania (np. zaczęto wykorzystywać inaczej niż do działalności rolniczej), zmieniono powierzchnię podlegającą opodatkowaniu,
 • poczekać na decyzję z urzędu gminy o wysokości podatku,
 • zapłacić podatek.

Przedsiębiorcy mogą nabywać płody rolne od rolników ryczałtowych (dostawców produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze i korzystających ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3. Ustawy o VAT), wówczas zobowiązani są do wystawiania dokumentu zwanego faktura RR. Oferujemy program Faktura RR Small Business, który w tym pomoże. Szczegóły na: https://www.mega-tech.com.pl/faktura-rr-small-business/

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 27.03.2020

ciągnik na polu rolnym